D z i e k a n

Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

ADIUNKTA

w Katedrze Analizy Numerycznej i Programowania
w Instytucie Matematyki i Informatyki KUL

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy
z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 j.t. z późniejszymi zmianami) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie informatyka w dziedzinie nauk matematycznych lub technicznych,
 • posiadanie udokumentowanego dorobku naukowego z zakresu informatyki,
 • wskazane doświadczenie w pracy dydaktycznej na uczelni wyższej z szeroko rozumianej informatyki lub matematyki,
 • wskazane doświadczenie w realizacji i/lub kierowaniu projektami naukowo-badawczymi,
 • dobra znajomość języka angielskiego.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. cv i list motywacyjny z podpisaną klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy,
 2. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 3. kwestionariusz personalny kandydata,
 4. autoreferat uwzględniający osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej
  i organizacyjnej,
 5. wykaz publikacji,
 6. oświadczenie stwierdzające, że KUL będzie podstawowym miejscem pracy (w przypadku wygrania konkursu),
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb prowadzenia kierunku Informatyka na poziomie studiów I i II stopnia (w przypadku wygrania konkursu),
 8. klauzula informacyjna rekrutacja do pracy,
 9. oświadczenie o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni,
 10. oświadczenie, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych.

 

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu KUL,

ul. Konstantynów 1 H, 20-708 Lublin,

w terminie do dnia 28 sierpnia2018 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 26 września 2018 r.

Objęcie stanowiska nastąpi w dniu 1 października 2018 r.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II nie zapewnia mieszkań.

 

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym oraz cv następującego sformułowania:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie
z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata
 oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Lublin, dnia 9 sierpnia 2018 r.

 

 

 

Autor: Katarzyna Kulczycka
Ostatnia aktualizacja: 10.08.2018, godz. 08:01 - Katarzyna Kulczycka