D z i e k a n

Wydziału Filozofii

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

ASYSTENTA (PRACOWNIKA NAUKOWEGO)

na Wydziale Filozofii

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 j. t. z późniejszymi zmianami) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie filozofii uzyskanego nie wcześniej niż 1 stycznia 2013[1],
 • doświadczenie naukowe w badaniach z zakresu filozofii poświadczone publikacjami,
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

 

Kandydat, który zostanie zatrudniony, wyłoniony będzie na podstawie dotychczasowego dorobku naukowego oraz planu prac badawczych na okres zatrudnienia. Pod uwagę zostanie wzięta jakość badań naukowych oraz dopasowanie do profilu Wydziału Filozofii KUL.

 

Warunki zatrudnienia:

 1. Stanowisko: asystent naukowy
 2. Czas zatrudnienia: czas określony, 9 miesięcy
 3. Wymiar czasu pracy: pełny etat
 4. Wynagrodzenie: zgodne ze stawkami obowiązującymi w KUL na wskazanym stanowisku
 5. Zadania: aktywne uczestniczenie w pracach naukowo-badawczych Wydziału Filozofii poprzez działalność publikacyjną (publikację monografii w prestiżowych wydawnictwach naukowych lub artykułów w czasopismach naukowych lub w materiałach konferencyjnych ujętych w wiodących, indeksowanych, międzynarodowych bazach o największym zasięgu, zwłaszcza Scopus) oraz przygotowanie wniosku o grant badawczy w znaczącej instytucji polskiej lub międzynarodowej z afiliacją do Wydziału Filozofii.

 

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. cv i listu motywacyjnego z podpisaną klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy,
 2. kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 3. kwestionariusza personalnego kandydata,
 4. klauzuli informacyjnej rekrutacja do pracy,
 5. oświadczenia o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni,
 6. oświadczenia, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych,
 7. planu prac badawczych na okres zatrudnienia,
 8. oświadczenia wskazującego KUL jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (w przypadku wygrania konkursu).

 

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Filozofii KUL,

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin,                           

w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 19 września 2018 r.

Objęcie stanowiska nastąpi 1 października 2018 r.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II nie zapewnia mieszkań.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Lublin, dnia 13 lipca 2018 r.

 

[1] Wskazany okres może zostać przedłużony o okresy przebywania na urlopie macierzyńskim, dodatkowym urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej. W przypadku kobiet, okres po uzyskaniu stopnia naukowego doktora można przedłużyć o 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko. Kobieta może wybrać bardziej korzystny sposób wskazania przerw w karierze naukowej.

 

Autor: Agnieszka Hunicz
Ostatnia aktualizacja: 13.07.2018, godz. 11:26 - Agnieszka Hunicz