D z i e k a n

Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

ASYSTENTA

w Katedrze Historii Ustroju i Prawa

w Instytucie Prawa

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy        z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 j. t. z późniejszymi zmianami) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • stopień naukowy doktora w zakresie prawa lub uzyskanie go do dnia 30 września 2017 r.,
 • udokumentowany dorobek naukowy,
 • prowadzenie badań naukowych w zakresie historii prawa.

 Komisja będzie uwzględniała także inne osiągnięcia kandydatów, w szczególności:

 • doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych w zakresie nauk historyczno-prawnych,
 • dodatkowe wykształcenie,
 • znajomość języków obcych.
   

Kandydaci przystępujący do konkursu  proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. cv i list motywacyjny z podpisaną klauzulą o ochronie danych osobowych,
 2. kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 3. kwestionariusz personalny kandydata,
 4. informacja o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji,
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego na kierunku Prawo (w przypadku wygrania konkursu),
 6. oświadczenie stwierdzające, że KUL będzie podstawowym miejscem pracy (w przypadku wygrania konkursu).

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14

w terminie do dnia 15 września 2017 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 25 września 2017 r.

Objęcie stanowiska nastąpi w dniu 1 października 2017 r.

 

Komisja oceniająca zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami w sytuacji, gdyby przegląd dokumentacji nie pozwalał na jednoznaczne podjęcie decyzji.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II nie zapewnia mieszkań.

 

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym oraz CV następującego sformułowania:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135  z późn. zm.).”

Autor: Katarzyna Kulczycka
Ostatnia aktualizacja: 08.08.2017, godz. 15:08 - Katarzyna Kulczycka