D z i e k a n

Wydziału Nauk Humanistycznych

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

ASYSTENTA

w Katedrze Językoznawstwa Stosowanego

w Instytucie Filologii Angielskiej

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 j. t. z późniejszymi zmianami) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa angielskiego,
 • udokumentowany dorobek naukowy w postaci wystąpień na konferencjach oraz publikacji naukowych z zakresu problematyki fonologii i/lub językoznawstwa stosowanego,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,
 • zainteresowania badawcze zgodne z planem badawczym Katedry Językoznawstwa Stosowanego, tj. koncentrujące się wokół badań nad strukturą języka naturalnego, kontaktu językowego w jego aspekcie diachronicznym i synchronicznym, aspektów fonologii języka angielskiego i polskiego oraz ich wpływu na proces nabywania języka, nauczania języków obcych, problemu zapożyczeń w języku,
 • dobra znajomość zagadnień z zakresu metodyki nauczania języków obcych, fonologii (zwłaszcza modelu fonologii rządu), akwizycji języka,
 • doświadczenie w organizacji konferencji naukowych oraz redakcji monografii naukowych.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. cv i list motywacyjny z podpisaną klauzulą o ochronie danych osobowych,
 2. kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 3. kwestionariusz personalny kandydata,
 4. wykaz publikacji,
 5. oświadczenie wskazujące KUL jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (w przypadku wygrania konkursu).

 

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Humanistycznych KUL,

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin,                            

w terminie do dnia 15 lutego 2018 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 19 lutego 2019 r.

Objęcie stanowiska nastąpi 1 marca 2018 r.

Przewidywany okres zatrudnienia: do 30 września 2018 r.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II nie zapewnia mieszkań.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

 

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym oraz CV następującego sformułowania:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”

 

Lublin, dnia 2 lutego 2018 r.

Autor: Agnieszka Hunicz
Ostatnia aktualizacja: 02.02.2018, godz. 12:28 - Agnieszka Hunicz