D z i e k a n

Wydziału Nauk Humanistycznych

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

ASYSTENTA

w Katedrze Językoznawstwa Teoretycznego

w Instytucie Filologii Angielskiej

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 j. t. z późniejszymi zmianami) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (filologia angielska);
  • udokumentowany dorobek naukowy w postaci wystąpień na konferencjach i publikacji naukowych z zakresu problematyki składni generatywnej;
  • zainteresowania badawcze zgodne z planem badawczym Katedry Językoznawstwa Teoretycznego, tj. koncentrujące się wokół badań nad strukturą języka naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem prac nad weryfikacją lub modyfikacjami modelu teoretycznego o nazwie Program Minimalistyczny;
  • dobra znajomość modelu teoretycznego o nazwie Program Minimalistyczny, w jego najnowszej wersji, tj. Chomsky (2013) „Problems of Projection”; Chomsky (2015) „Problems of Projection. Extensions” oraz posiadanie udokumentowanego dorobku wykorzystującego ten model;
  • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

  1. cv i list motywacyjny z podpisaną klauzulą o ochronie danych osobowych,
  2. kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
  3. kwestionariusz personalny kandydata,
  4. wykaz publikacji i konferencji,
  5. oświadczenie wskazujące KUL jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (w przypadku wygrania konkursu).

 

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Humanistycznych KUL,

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin,                           

w terminie do dnia 22 września 2017 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 27 września 2017 r.

Objęcie stanowiska nastąpi 1 października 2017 r.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II nie zapewnia mieszkań.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

 

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym oraz CV następującego sformułowania:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”

 

Lublin, dnia 1 września 2017 r.

 

Autor: Agnieszka Hunicz
Ostatnia aktualizacja: 31.08.2017, godz. 08:33 - Agnieszka Hunicz