D z i e k a n

Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

ASYSTENTA

w Katedrze Przyrodniczych Podstaw Architektury Krajobrazu

w Instytucie Architektury Krajobrazu

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 j. t. z późniejszymi zmianami) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  • posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych lub rolniczych,
  • udokumentowany dorobek naukowy i projektowy w zakresie architektury i urbanistyki, architektury krajobrazu i planowania przestrzennego, ochrony i kształtowania krajobrazu,
  • doświadczenie w pracy dydaktycznej, wskazane doświadczenie w prowadzeniu zajęć na kierunkach: Architektura krajobrazu i Gospodarka przestrzenna.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

  1. cv i list motywacyjny z podpisaną klauzulą o ochronie danych osobowych,
  2. kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
  3. kwestionariusz personalny kandydata,
  4. autoreferat uwzględniający osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej i projektowej, dydaktycznej i organizacyjnej,
  5. wykaz publikacji,
  6. oświadczenie stwierdzające, że KUL będzie podstawowym miejscem pracy (w przypadku wygrania konkursu),
  7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb prowadzenia kierunku Architektura krajobrazu lub Gospodarka przestrzenna na poziomie studiów I i II stopnia (w przypadku wygrania konkursu).

 

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu KUL, ul. Konstantynów 1H, 20-708 Lublin,

w terminie do dnia 15 stycznia 2018 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 stycznia 2018 r.

Objęcie stanowiska nastąpi 15 lutego 2018 r.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II nie zapewnia mieszkań.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

 

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym oraz CV następującego sformułowania:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (t. j. Dz. U. 2016  poz. 922.).”

 

Lublin, dnia 19 grudnia 2017 r.

Autor: Agnieszka Hunicz
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2017, godz. 07:32 - Agnieszka Hunicz