D z i e k a n

Wydziału Nauk Społecznych

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

ASYSTENTA

w Katedrze Stosunków Międzynarodowych

w Instytucie Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 j. t. z późniejszymi zmianami) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • wykształcenie wyższe wojskowe
 • doświadczenie w pracy naukowo-badawczej (publikacje, udział w konferencjach z referatami),
 • doświadczenie liniowe oraz udział w wojskowych misjach zagranicznych,
 • praktyka zawodowa w zakresie pracy w komórkach organizacyjnych lub instytucjach odpowiedzialnych za prognozowanie i organizowanie rozwiązań strukturalno-organizacyjnych Sił Zbrojnych RP,
 • doświadczenie w zakresie pracy profilaktycznej w Siłach Zbrojnych RP,
 • zaangażowanie w różnorodne przedsięwzięcia w obszarze bezpieczeństwa, w tym w szkolenia wojskowe cywilów,
 • doświadczenia w zakresie zarządzania kryzysowego i gotowości mobilizacyjnej oraz bojowej w Siłach Zbrojnych RP,
 • znajomość uwarunkowań rozwoju Sił Zbrojnych RP w odniesieniu do przeszłości i współczesnych wyzwań bezpieczeństwa,
 • znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2,
 • wysoka motywacja do pracy naukowo-badawczej, sumienność, dobra organizacja pracy.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. cv i list motywacyjny z podpisaną klauzulą o ochronie danych osobowych,
 2. kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 3. kwestionariusz personalny kandydata,
 4. wykaz publikacji,
 5. wykaz odznaczeń i osiągnięć,
 6. oświadczenie wskazujące KUL jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (w przypadku wygrania konkursu).

 

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych KUL,

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin,                            

w terminie do dnia 15 września 2017 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 września 2017 r.

Objęcie stanowiska nastąpi 1 października 2017 r.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II nie zapewnia mieszkań.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”

 

Lublin, dnia 11 września 2017 r.

Autor: Agnieszka Hunicz
Ostatnia aktualizacja: 11.09.2017, godz. 09:23 - Agnieszka Hunicz