Rektor

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Wydawnictwa KUL

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby respektujące katolicki charakter Uczelni, spełniające następujące wymagania:

 

Wymagania :

 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • min. 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym lub w realizacji projektów managerskich/inwestycyjnych,
 • wiedza i doświadczenie w zakresie współpracy z sektorem pozarządowym oraz administracją samorządową,
 • umiejętność zarządzania i organizacji pracy własnej oraz zespołu,
 • samodzielność w działaniu i umiejętność podejmowania decyzji,
 • biegła obsługa komputera, w szczególności pakietu MS Office,
 • umiejętności analityczne i numeryczne,
 • stanowczość, komunikatywność, sumienność i otwartość,
 • odpowiedzialność, kreatywność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki,
 • dyspozycyjność.

 

Dodatkowym atutem będą:

 • znajomość języków obcych,
 • doświadczenie w zakresie kierowania projektami wydawniczymi,
 • doświadczenie w branży wydawniczej i znajomość przepisów prawa autorskiego.

 

Do zakresu wykonywanych zadań należeć będą m.in.:

 • zarządzanie całokształtem działalności Wydawnictwa,
 • koordynowanie działań podległego personelu oraz współpracowników zewnętrznych wyłonionych w drodze przetargów,
 • bieżąca analiza możliwości rozwoju Wydawnictwa i dostosowanie do zmiennych warunków otoczenia oraz wdrażanie wypracowanych rozwiązań w uzgodnieniu z Władzami Uniwersytetu,
 • obsługa klientów (kosztorysy, umowy) w zakresie realizowanych zadań wydawniczych,
 • zarządzanie finansami: planowanie i realizacja budżetu wydawnictwa– odpowiedzialność za wynik ekonomiczny,
 • współorganizowanie przetargów na usługi wydawnicze,
 • konstruowanie planów wydawniczych oraz planów pracy podległych pracowników.

 

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 • pisemne opracowanie koncepcji zarządzania Wydawnictwem w perspektywie 3-5 lat w aspekcie zarządzania i kształtowania profilu wydawniczego,
 • cv i list motywacyjny z podpisaną klauzulą o ochronie danych osobowych,
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 • kwestionariusz personalny kandydata,
 • oświadczenie o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni,
 • oświadczenie, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych.

 

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922.).”

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Dokumenty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych

(Gmach Główny, pok. 140; tel. 81 445 40 75)

lub przesłać na adres: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;

Dział Spraw Pracowniczych, Al. Racławickie 14; 20-950 Lublin

do dnia 19 stycznia 2018 r. (data wpływu dokumentów do KUL).

Autor: Agnieszka Hunicz
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2017, godz. 11:51 - Agnieszka Hunicz