Rektor

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

Kierownika Działu Audytu i Kontroli

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby respektujące katolicki charakter Uczelni, spełniające następujące wymagania:

 

Wymagania obowiązkowe:

 • obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak karalności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe,
 • kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego:
 • jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
 • złożenie, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzaminu na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
 • uprawnienia biegłego rewidenta, lub
 • dwuletnia praktyka w zakresie audytu wewnętrznego i legitymowanie się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.

Za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego, o której mowa w pkt 5, uważa się udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu, związanych z:

 • przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego,
 • realizacją czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), o którym mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.),
 • nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2017 r. poz. 524).
 • znajomość przepisów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem ustaw o: szkolnictwie wyższym, finansach publicznych, rachunkowości, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, prawa zamówień publicznych oraz znajomość zagadnień związanych z kontrolą projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, a także pozostałych przepisów prawnych związanych ze specyfiką pracy na uczelni wyższej,
 • znajomość obowiązujących standardów audytu wewnętrznego, jak również metodologii przeprowadzania audytu wewnętrznego oraz kontroli,
 • bardzo dobra znajomość Pakietu MS Office.

 

Dodatkowe wymogi:

 • co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym min. 2 lata na stanowisku kierowniczym związanym realizacją audytów lub kontrolą wewnętrzną,
 • doświadczenie zawodowe w pracy na Uczelni wyższej,
 • zdolność analitycznego myślenia i logicznego wnioskowania oraz jasnego prezentowania wniosków i opinii,
 • umiejętność zarządzania personelem, planowania i organizacji pracy,
 • umiejętność podejmowania decyzji,
 • umiejętność skutecznej komunikacji,
 • odporność na stres,
 • inicjatywa, odpowiedzialność, kreatywność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. cv i listu motywacyjnego z podpisaną klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy,
 2. kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 3. kwestionariusza personalnego kandydata,
 4. klauzuli informacyjnej rekrutacja do pracy,
 5. oświadczenia o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni,
 6. oświadczenia, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych.

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Dokumenty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych

(Gmach Główny, pok. 140; tel. 81 445 40 70), w godzinach:  7.30-15.30.

lub przesłać na adres:

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;

Dział Spraw Pracowniczych,

Al. Racławickie 14; 20-950 Lublin

do dnia 22 czerwca 2018 r. (data wpływu dokumentów do KUL)

 

Autor: Anna Borkowska
Ostatnia aktualizacja: 05.06.2018, godz. 07:53 - Anna Borkowska