Rektor

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

Operatora Składu Komputerowego

w Wydawnictwie KUL

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby respektujące katolicki charakter Uczelni, spełniające następujące wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • bardzo dobra znajomość programu InDesign CS6,
 • dobra znajomość programu Photoshop CS6 (umożliwiająca samodzielną obróbkę grafiki rastrowej),
 • dobra znajomość programów Illustrator CS6 lub Corel X6,
 • bardzo dobra znajomość zasad typografii,
 • umiejętność przygotowywania do druku publikacji książkowych (potwierdzona doświadczeniem),
 • umiejętność projektowania układu graficznego książki.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia egzaminu praktycznego z obsługi programów wymienionych w aplikacji.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. cv i listu motywacyjnego z podpisaną klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy,
 2. kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 3. kwestionariusza personalnego kandydata,
 4. klauzuli informacyjnej rekrutacja do pracy.

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Dokumenty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych

(Gmach Główny, pok. 140; tel. 81 445 40 70)

lub przesłać na adres: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;

Dział Spraw Pracowniczych, Al. Racławickie 14; 20-950 Lublin

w terminie do 20 sierpnia 2018 r. (data wpływu dokumentów do KUL).

Autor: Anna Borkowska
Ostatnia aktualizacja: 23.07.2018, godz. 10:57 - Anna Borkowska