D z i e k a n

Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

PROFESORA NADZWYCZAJNEGO

w Katedrze Modelowania Matematycznego
w Instytucie Matematyki i Informatyki KUL

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012, poz. 572 j.t. z późniejszymi zmianami) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu naukowego profesora nauk matematycznych lub technicznych w dyscyplinie informatyka,
 • posiadanie udokumentowanego dorobku naukowego z zakresu modelowania matematycznego, algorytmów optymalizacji produkcji i harmonogramowania, alokacji zasobów i bioinformatyki,
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej na uczelni wyższej, wskazane doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć z zakresu metod optymalizacji,
 • doświadczenie w realizacji / kierowaniu projektami naukowo-badawczymi,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • doświadczenie w prowadzeniu doktoratów z zakresu informatyki,
 • doświadczenie w budowaniu systemów klasy ERP.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. cv i list motywacyjny z podpisaną klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy,
 2. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 3. kwestionariusz personalny kandydata,
 4. autoreferat uwzględniający osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej oraz w kształceniu kadr naukowych,
 5. wykaz publikacji,
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb prowadzenia kierunku Informatyka na poziomie studiów I i II stopnia (w przypadku wygrania konkursu),
 7. oświadczenie stwierdzające, że KUL będzie podstawowym miejscem pracy (w przypadku wygrania konkursu),
 8. klauzula informacyjna rekrutacja do pracy,
 9. oświadczenie o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni,
 10. oświadczenie, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych.

 

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu KUL,

ul. Konstantynów 1 H, 20-708 Lublin,

w terminie do dnia 28 sierpnia 2018 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 26 września 2018 r.

Objęcie stanowiska nastąpi w dniu 1 października 2018 r.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II nie zapewnia mieszkań.

 

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym oraz cv następującego sformułowania:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Lublin, dnia 9 sierpnia 2018 r.

 

Autor: Katarzyna Kulczycka
Ostatnia aktualizacja: 10.08.2018, godz. 07:59 - Katarzyna Kulczycka