Zarządzenie

Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

z dnia 21 września 2012 r.

w sprawie wprowadzenia obowiązku opisu

zewnętrznych dokumentów finansowo-księgowych

poświadczających zakup towarów i usług

 

 

Na podstawie § 29 ust. 1 Statutu KUL zarządza się, co następuje:

 

§ 1

  1. Wprowadza się obowiązek opisywania wszystkich dokumentów finansowo-księgowych poświadczających zakup towarów i usług od kontrahentów zewnętrznych według zasad, stanowiących załącznik nr 1 do Zarządzenia.
  2. Opisu dokumentu finansowo-księgowego dokonuje się według wzoru określonego w załączniku nr 2 do Zarządzenia.

§ 2

  1. Traci moc zarządzenie Rektora KUL z dnia 18 sierpnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku opisu zewnętrznych dokumentów finansowo-księgowych poświadczających zakup towarów i usług.
  2. Dokumenty finansowo-księgowe poświadczające zakup towarów i usług wystawione w okresie do wejścia w życie niniejszego Zarządzenia opisywane są zgodnie z przepisami dotychczas obowiązującymi.

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 września 2012 r.

 

/-/ ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk

Rektor KUL

 

Załacznik nr 1 - Zasady opisu dokumentów finansowo-księgowych [PDF]

Załacznik nr 2 - Wzór opisu dokumentów finansowo-księgowych [PDF]

Autor: Damian Liszka
Ostatnia aktualizacja: 16.06.2013, godz. 22:49 - Damian Liszka