Poz. 353


ZARZĄDZENIE ROP-0101-53/17
REKTORA
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II


z dnia 4 lipca 2017 r.


w sprawie wprowadzenia Regulaminu domów studenckich
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

Na podstawie § 29 ust. 1 Statutu KUL zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się Regulamin domów studenckich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Traci moc zarządzenie Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu domów studenckich KUL (ROP-0101-78/13 z późn. zm.).

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

z up. Prorektor ds. nauki i kontaktów międzynarodowych:
dr hab. Marcin Tkaczyk OFMConv., prof. KUL

 


 

Regulamin domów studenckich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II [PDF]

Autor: Anna Hałas
Ostatnia aktualizacja: 18.07.2017, godz. 08:16 - Damian Liszka