Zarządzenie Rektora KUL

z dnia 30 września 2016 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

(ROP-0101-114/16, Monitor KUL poz. 427)

 

 

Na podstawie § 109 Statutu KUL zarządza się, co następuje:

 

§ 1

1. Wprowadza się Regulamin organizacyjny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

2. Regulamin stanowi załącznik do zarządzenia.

 

§ 2

1. Zmienia się nazwę Działu Żywienia Zbiorowego na Stołówka Studencka KUL.

2. Przekształca się następujące jednostki organizacyjne:

1) Dział Remontów włącza się do Działu Inwestycji, który przyjmuje nazwę Dział Inwestycji i Remontów. Dotychczasowy Kierownik Działu Inwestycji obejmuje stanowisko kierownika Działu Inwestycji i Remontów;

2)  Dział Promocji i Kontaktów Społecznych, Biuro ds. organizacji uroczystości ogólnouniwersyteckich, Biuro Rzecznika Prasowego i samodzielne stanowisko pracy Redaktora naczelnego „Przeglądu Uniwersyteckiego” zostają połączone w Dział Komunikacji. Działem Komunikacji kieruje Dyrektor ds. komunikacji powołany przez Rektora;

3) Referat Obrony Cywilnej, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych włącza się do Działu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;

4)  Dom Studencki w Stalowej Woli włącza się do Działu Obsługi Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli.

 

§ 3

1. Kierownicy jednostek organizacyjnych administracji przekazują Dyrektorowi administracyjnemu, w terminie do 31 grudnia 2016 r., projekty regulaminów kierowanych przez nich jednostek wraz z określeniem szczegółowej struktury organizacyjnej i kadrowej jednostki. Jednostki organizacyjne administracji do czasu akceptacji regulaminów wewnętrznych tych jednostek, prowadzą działalność w ramach dotychczasowych struktur organizacyjnych.

2. Kierownicy jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 2 ust. 2, przedkładają Rektorowi za pośrednictwem Dyrektora administracyjnego propozycję struktury organizacyjnej i struktury zatrudnienia w podległych im działach do dnia 15 października 2016 r.

3. Indywidualne decyzje w sprawach pracowników jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 2 ust. 2 zostaną podjęte do dnia 31 października 2016 r.

 

§ 4

Dział Gospodarki Mieniem przejmuje zadania Działu Teleinformatycznego dotyczące prowadzenia ewidencji składników majątku Uniwersytetu z zakresu zasobów informatycznych i teleinformatycznych z dniem 31 października 2016 r., na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

 

§ 5

Traci moc zarządzenie Rektora z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia kompetencji Dyrektora administracyjnego KUL (Monitor KUL z 2016 r., poz. 406, ROP-0101-103/16).

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 r.

 

 

Rektor KUL:
Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński

 

Zarządzenie Rektora KUL z dnia 30 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego KUL [PDF]

 

Regulamin organizacyjny KUL [PDF]

 

Załącznik do regulaminu nr 1 [PDF]

 

Załącznik do regulaminu nr 2 [PDF]

 

Załącznik do regulaminu nr 3 [PDF]

Autor: Damian Liszka
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2016, godz. 20:18 - Przemysław Filipowicz