ZARZĄDZENIE ROP-0101-48/17
REKTORA
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

 

z dnia 23 czerwca 2017 r.

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej
studentom i doktorantom Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

Na podstawie § 92 ust. 1 Statutu KUL w zw. z art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:


§ 1

Wprowadza się Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom i doktorantom Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Traci moc zarządzenie Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z dnia 23 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom i doktorantom Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (Monitor KUL nr 420/16).

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podpisania.

 

Rektor KUL:

ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński

 


  

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom i doktorantom KUL [PDF]

Wzory wniosków i druków >>> strona Działu Studenckich Spraw Socjalnych

Autor: Damian Liszka
Ostatnia aktualizacja: 04.07.2017, godz. 13:19 - Damian Liszka