Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu studiów podyplomowych KUL

(740/III/5)

 

Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, na podstawie § 26 ust. 1 pkt 5) Statutu KUL, na wniosek Uniwersyteckiej Komisji ds. Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego, postanawia, co następuje:

 


§ 1

  1. Przyjmuje Regulamin studiów podyplomowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, stanowiący załącznik do uchwały.
  2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2014 r.
  3. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc Regulamin studiów podyplomowych KUL przyjęty uchwałą Senatu KUL nr 731/IV/25 z dnia 27 czerwca 2013 r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prorektorowi ds. studenckich.

 
§ 3

Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia przez Senat KUL.

 

 

Przewodniczący Senatu KUL

/-/ ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński

 

Regulamin studiów podyplomowych [PDF]

 


 

Uchwała Senatu KUL z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie nowelizacji uchwały Senatu KUL z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu studiów podyplomowych KUL (740/III/5) oraz uchwały Senatu KUL z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie określenia wytycznych programowych dla studiów podyplomowych (738/II/9) (761/II/3)

Autor: Damian Liszka
Ostatnia aktualizacja: 21.04.2016, godz. 14:24 - Damian Liszka