ZARZĄDZENIE ROP-0101-42/17
REKTORA
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

 

z dnia 12 czerwca 2017 r.

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu zwiększania stypendium doktoranckiego
z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

 

Na podstawie § 29 ust. 1 Statutu KUL w zw. z art. 200a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się Regulamin zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Traci moc Regulamin zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, wprowadzony zarządzeniem Rektora KUL z dnia 8 lipca 2016 r. (ROP-0101-84/16).

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Rektor KUL:

ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński

 


 

Regulamin zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na KUL [PDF]

Wzory wniosków >>> strona Działu Studenckich Spraw Socjalnych

Autor: Damian Liszka
Ostatnia aktualizacja: 04.07.2017, godz. 13:04 - Damian Liszka