ZARZĄDZENIE ROP-0101-43/17
REKTORA
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

 

z dnia 12 czerwca 2017 r.

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich

na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II


Na podstawie § 29 ust. 1 Statutu KUL zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się Regulamin w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Traci moc Regulamin w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II wprowadzony zarządzeniem Rektora KUL z dnia 8 lipca 2016 r. (ROP-0101-83/16).


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Rektor KUL:
ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński

 


 

Regulamin w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na KUL [PDF]

Wzory wniosków >>> strona Działu Studenckich Spraw Socjalnych

Autor: Damian Liszka
Ostatnia aktualizacja: 02.10.2017, godz. 12:03 - Damian Liszka