Zarządzenie
Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
w sprawie wprowadzenia zasad i trybu rejestracji organizacji studenckich i organizacji doktorantów

na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

 

 

Na podstawie art. 204, 205 i 210 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), §§ 96-97 i § 29 ust. 1 Statutu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Określa się szczegółowe zasady i tryb rejestracji uczelnianych organizacji studenckich oraz uczelnianych organizacji doktorantów, zwanych dalej „organizacjami”.

 

§ 2

1. Uczelniane organizacje podlegają obowiązkowi zgłoszenia do rejestru prowadzonego przez prorektora właściwego ds. studenckich. Rejestr organizacji jest jawny.
2. Sprawy techniczno–organizacyjne związane z prowadzeniem rejestru organizacji prowadzi sekretariat prorektora właściwego ds. studenckich.

 

§ 3

1. Wniosek o zarejestrowanie organizacji powinien zawierać:

1) nazwę organizacji;

2) listę członków założycieli w liczbie co najmniej dziesięciu osób, składającą się z ich imion i nazwisk, nazw wydziałów, roku studiów, numerów albumów, własnoręcznych podpisów;

3) skład komitetu założycielskiego w liczbie co najmniej dwóch osób wraz z numerem telefonu kontaktowego i adresem e-mail;

4) imię i nazwisko nauczyciela akademickiego KUL, który miałby objąć funkcję kuratora.

2. Wzór wniosku o zarejestrowanie organizacji stanowi załącznik nr 1 (ODT PDF) do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

1. Funkcję kuratora organizacji może objąć nauczyciel akademicki mający swoje podstawowe miejsce pracy na KUL. Wniosek o powołanie kuratora opiniuje właściwa dla miejsca zatrudnienia rada wydziału.
2. Kuratorów organizacji powołuje na okres czteroletniej kadencji Rektor KUL. Zakres obowiązków kuratora reguluje odpowiednia uchwała Senatu KUL.
3. Kadencja kuratora zostaje skrócona w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji lub w przypadku ustania stosunku pracy na KUL.
4. Kadencja kuratora może zostać skrócona, w przypadku, gdy jego działalność narusza przepisy prawa, Statut KUL, Regulamin organizacji lub nie wypełnia obowiązków określonych w uchwale, o której mowa w ust. 2.
5. Kadencję kuratora skraca Rektor KUL na wniosek prorektora właściwego ds. studentów, jednocześnie powołując nowego kuratora dla organizacji z zachowaniem zapisów ust. 1.

 

§ 5

1. Do wniosku o zarejestrowanie organizacji należy dołączyć projekt Regulaminu organizacji oraz Protokół wyboru komitetu założycielskiego przez członków założycieli.

2. Regulamin organizacji powinien określać w szczególności:

1) nazwę organizacji;

2) cele organizacji oraz sposoby ich realizacji;

3) zasady nabywania i utraty członkostwa;

4) prawa i obowiązki członków;

5) sposób powoływania władz organizacji, zakres ich kompetencji oraz czas trwania kadencji;

6) sposób reprezentacji organizacji;

7) tryb podejmowania decyzji w sprawach bieżącej działalności organizacji;

8) tryb postępowania z dokumentacją wewnętrzną organizacji;

9) tryb uchwalania regulaminu i jego zmian;

10) tryb podjęcia decyzji o rozwiązaniu organizacji.

3. Wzór Regulaminu organizacji stanowi załącznik nr 2 (DOC) do niniejszego zarządzenia. Tekst ma charakter przykładowy i może być modyfikowany przez organizację, o ile będzie zawierać elementy określone w ust. 2 i nie stoi w sprzeczności z przepisami wewnętrznymi Uczelni, jak i prawem powszechnie obowiązującym.

 

§ 6

1. Komitet założycielski organizacji przekazuje wniosek o zarejestrowanie organizacji wraz z załącznikami właściwym organom samorządu (Komisja Prawna Parlamentu Studentów lub Rada Doktorantów) w celu wydania opinii w przedmiocie zasadności utworzenia organizacji i oceny przedłożonego projektu Regulaminu. Projekt Regulaminu należy także przesłać w formie elektronicznej na adres właściwego organu samorządu.

Dane kontaktowe:

Komisja Prawna Parlamentu Studentów - pskr@kul.lublin.pl

Rada Doktorantów - rd@kul.lublin.pl

2. Organ właściwego samorządu uzgadnia z komitetem założycielskim organizacji proponowane zmiany w projekcie Regulaminu.
3. Organ samorządu przekazuje wniosek o zarejestrowanie organizacji wraz z załącznikami i wydaną opinią do prorektora właściwego ds. studenckich.
4. Prorektor właściwy ds. studenckich zasięga opinii Działu Organizacyjno-Prawnego i Biura Radców Prawnych w przedmiocie zgodności Regulaminu organizacji z obowiązującymi przepisami prawa i Statutem KUL.
5. Prorektor właściwy ds. studenckich podejmuje decyzję o rejestracji lub odmowie rejestracji organizacji, a następnie zawiadamia pisemnie o swojej decyzji komitet założycielski organizacji oraz kuratora organizacji.
6. Od decyzji, o której mowa w ust. 5, członkom komitetu założycielskiego przysługuje odwołanie do ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego. Odwołanie powinno zostać wniesione za pośrednictwem prorektora właściwego ds. studenckich, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

§ 7

1. W rejestrze organizacji są gromadzone następujące dane:

1) nazwa organizacji;

2) data rejestracji i numer rejestru;

3) siedziba i adres organizacji (jeśli posiada);

4) imiona i nazwiska członków zarządu z danymi kontaktowymi;

5) informacje o złożonych wnioskach, sprawozdaniach i rozliczeniach;

6) informacje o zawieszeniu lub rozwiązaniu organizacji;

7) informacja o osobie pełniącej funkcję kuratora organizacji.

2. Do rejestru organizacji załącza się dokumentację uzyskaną w trakcie postępowania rejestracyjnego.

 

§ 8

Organizacja jest zobowiązana do niezwłocznego informowania na piśmie prorektora właściwego ds. studenckich o zmianach regulaminu organizacji oraz o zmianach w składzie zarządu, nie później niż w ciągu 14 dni od dokonania zmiany. Do informacji należy załączyć dokumentację potwierdzającą dokonanie zmian, w szczególności protokół z posiedzenia właściwego organu organizacji.

 

§ 9

1. Organizacja w terminie do 15 października każdego roku składa prorektorowi właściwemu ds. studenckich sprawozdanie z działalności za ubiegły rok akademicki.
2. Wzór sprawozdania rocznego z działalności organizacji stanowi załącznik nr 3 (ODT PDF) do niniejszego zarządzenia.
3. Organizacja jest zobowiązana do złożenia sprawozdania finansowego (ODT PDF) z każdego realizowanego zadania lub projektu niezwłocznie po jego zrealizowaniu, w szczególności w przypadku przyznania przez uprawniony organ Uczelni, Uczelniany Samorząd Studentów KUL lub Samorząd Doktorantów KUL środków materialnych na jego realizację. Sprawozdanie jest składane w pierwszej kolejności do Kwestury KUL w celu jego weryfikacji, a następnie przekazywane organowi, który przyznał środki materialne w celu zatwierdzenia. Kopie zatwierdzonego sprawozdania należy przekazać do sekretariatu prorektora właściwego ds. studentów i Kwestury KUL.
4. Zatwierdzenie sprawozdania jest warunkiem ubiegania się o kolejne środki materialne na działalność organizacji.

 

§ 10

1. Rektor KUL, po zasięgnięciu opinii prorektora właściwego ds. studenckich lub na wniosek kuratora organizacji, może zawiesić działalność organizacji, która:

1) nie złożyła corocznego sprawozdania ze swojej działalności w terminie wskazanym w § 8 ust. 1;

2) nie złożyła sprawozdania finansowego w terminach określonych na podstawie § 8 ust. 3;

3) prowadzi działalność niezgodną z Regulaminem organizacji;

4) prowadzi działalność niezgodną z Misją KUL, przepisami Statutu KUL lub przepisami prawa prawa powszechnie obowiązującego.

2. W przypadku zawieszenia działalności organizacji, zgodę na wznowienie jej działalności wyraża Rektor KUL po wykonaniu obowiązków, których niedopełnienie było przyczyną zawieszenia działalności organizacji.

3. Od decyzji Rektora w sprawie zawieszenia lub wznowienia działalności organizacji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek należy złożyć do Rektora KUL w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

§ 11

1. Rektor uchyla uchwałę uczelnianej organizacji niezgodną z przepisami prawa, Statutem KUL lub Regulaminem organizacji.
2. Od decyzji Rektora w sprawie uchylenia uchwały organizacji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek należy złożyć do Rektora KUL w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

§ 12

1. Rozwiązanie organizacji następuje na podstawie decyzji członków organizacji, podjętej zgodnie z postanowieniami Regulaminu organizacji.
2. Rozwiązanie uczelnianej organizacji może również nastąpić na podstawie uchwały Senatu KUL podjętej na wniosek Rektora, po zasięgnięciu opinii prorektora właściwego ds. studenckich, jeżeli działalność organizacji rażąco lub uporczywie narusza przepisy prawa, Statut KUL lub Regulamin organizacji.
3. Rozwiązanie uczelnianej organizacji skutkuje wykreśleniem jej z rejestru.

 

§ 13

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zapisy dotyczące zasad i trybu rejestracji organizacji stosuje się do organizacji, których procedura utworzenia została zainicjowana po dniu 13 maja 2012 r.

 

/-/ ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk

Rektor KUL

 

 

Załącznik nr 1 - wniosek o rejestrację organizacji ODT PDF

Załącznik nr 2 - wzór regulaminu organizacji DOC

Załącznik nr 3 - wzór sprawozdania rocznego z działalności ODT PDF

Załącznik nr 4 - wzór sprawozdania finansowego ODT PDF

Autor: Damian Liszka
Ostatnia aktualizacja: 16.06.2013, godz. 21:18 - Damian Liszka