ZARZĄDZENIE REKTORA

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

z dnia 7 grudnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

(ROP-0101-111/17, Monitor KUL, poz. 542)

 

Na podstawie § 109 Statutu KUL zarządza się, co następuje:

 

§ 1

1. Wprowadza się Regulamin organizacyjny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana PawłaII.

2. Regulamin stanowi załącznik do zarządzenia.

 

§ 2

Zmienia się nazwę Uniwersyteckiego Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego na Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji.

 

§ 3

Tworzy się następujące jednostki organizacyjne:

1) Dział Audytu i Kontroli Wewnętrznej poprzez połączenie samodzielnego stanowiska pracy Audytora wewnętrznego z Działem Kontroli Wewnętrznej. Pracownik zajmujący dotychczas samodzielne stanowisko Audytora wewnętrznego obejmuje stanowisko Kierownika Działu Audytu i Kontroli Wewnętrznej;

2) Dział Analiz Finansowo-Budżetowych poprzez połączenie Działu Organizacji Systemu Wewnętrznej Informacji Finansowej z Sekcją Analiz Budżetowych Działu Finansowego i Sekcją do Spraw Wsparcia Procesu ZZZ Działu Zamówień Publicznych;

3) Dział Zaopatrzenia poprzez wyodrębnienie Sekcji Zaopatrzenia i Magazynu Centralnego z Działu Zamówień Publicznych.

 

§ 4

Do dnia 31 grudnia 2017 r. Dział Teleinformatyczny jest podporządkowany Pełnomocnikowi ds.informatyki.

 

§ 5

Traci moc Zarządzenie Rektora z dnia 30 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (Monitor KUL z 2016 r., poz. 427, ROP-0101-114/16 ze zm.).

 

§ 6

Indywidualne decyzje w sprawach pracowników jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 3  zostaną podjęte do dnia 15 stycznia 2018 r.

 

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z tym że § 2 i § 3 zarządzenia wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

 

 

Rektor KUL: 

ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński

 

Zarządzenie Rektora KUL z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego KUL [PDF]

 

Regulamin organizacyjny KUL (tekst jednolity) [PDF]

 

Załącznik do regulaminu nr 1 [PDF]

 

Załącznik do regulaminu nr 2 [PDF]

 

Załącznik do regulaminu nr 3 [PDF]

Autor: Damian Liszka
Ostatnia aktualizacja: 08.05.2019, godz. 20:56 - Małgorzata Panas