Dziekan

Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

PROFESORA NADZWYCZAJNEGO

w Instytucie Ochrony Środowiska KUL

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012, poz. 572 j.t. z późniejszymi zmianami) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadanie tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie geografii,
 • udokumentowany dorobek naukowy w zakresie geomorfologii i paleogeografii,
 • preferowana znajomość języka rosyjskiego i ukraińskiego.

 

Kandydaci powinni złożyć:

 1. podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora KUL,
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. akt nadania tytułu naukowego profesora lub odpis dyplomu doktora habilitowanego,
 5. autoreferat uwzględniający osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej
 6. i kształceniu kadr naukowych,
 7. wykaz publikacji,
 8. oświadczenie stwierdzające, że KUL będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb prowadzenia kierunku studiów ochrona środowiska, w przypadku wygrania konkursu.

 

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku KUL, ul. Konstantynów 1 H, 20-708 Lublin, w terminie do dnia 15 stycznia 2014 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 stycznia 2014 r.

Objęcie stanowiska nastąpi w dniu 15 lutego 2014 r.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II nie zapewnia mieszkań.

 

               Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)

 

 

 

Lublin, dnia 17 grudnia 2013 r.

Autor: Agnieszka Matraszek
Ostatnia aktualizacja: 18.12.2013, godz. 14:37 - Agnieszka Hunicz