D z i e k a n

Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

ADIUNKTA BADAWCZEGO

w Katedrze Postępowania Cywilnego

w Instytucie Prawa

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018.1668) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych (doktora prawa), uzyskanego na renomowanej uczelni polskiej i/lub zagranicznej;
 • posiadanie dorobku naukowego odpowiadającego profilowi badań naukowych prowadzonych na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, w szczególności uwzględniającego problematykę prawa międzynarodowego prywatnego i publicznego oraz rozstrzygania i rozwiązywania sporów z elementem transgranicznym;
 • biegła znajomość języka angielskiego oraz drugiego języka obcego nowożytnego (preferowany język francuski), umożliwiająca czynny udział w międzynarodowej współpracy naukowej;
 • wskazanie co najmniej dwóch publikacji w latach 2016 – 2019 w rekomendowanych międzynarodowych wydawnictwach naukowych (poziom II na aktualnej liście Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego);
 • udział w organizowaniu naukowych konferencji międzynarodowych i aktywny, udokumentowany udział w takich konferencjach;
 • realizacja projektu naukowego uzyskanego ze źródeł międzynarodowych;
 • doświadczenie w pracy naukowej w międzynarodowych zespołach badawczych;
 • doświadczenie w pracy w instytucjach międzynarodowych;
 • deklaracja gotowości afiliowania na KUL dorobku naukowego uzyskanego w okresie pracy na tej Uczelni.

 

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. cv i listu motywacyjnego z podpisaną klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy,
 2. kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 3. kwestionariusza personalnego kandydata,
 4. klauzuli informacyjnej rekrutacja do pracy,
 5. oświadczenia o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni,
 6. oświadczenia, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych,
 7. informacji o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji,
 8. oświadczenia wskazującego KUL jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (w przypadku wygrania konkursu).

 

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin,                           

w terminie do dnia 6 września 2019 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 9 września 2019 r.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II nie zapewnia mieszkań.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Lublin, dnia 8 sierpnia 2019 r.

Autor: Agnieszka Hunicz
Ostatnia aktualizacja: 08.08.2019, godz. 09:39 - Agnieszka Hunicz