D z i e k a n

Wydziału Nauk Humanistycznych

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

ADIUNKTA

w Katedrze Kultury Bizantyńsko-Słowiańskiej

w Instytucie Filologii Słowiańskiej

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018.1668) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo (filologia słowiańska, filologia rosyjska lub lingwistyka stosowana z językiem rosyjskim),
 • udokumentowany dorobek naukowy w postaci publikacji naukowych w czasopismach recenzowanych z zakresu współczesnego językoznawstwa wschodniosłowiańskiego, kultury Słowian Wschodnich lub komunikacji międzykulturowej z uwzględnieniem obszaru Europy Wschodniej, preferowani będą kandydaci posiadający min. Jedną publikację z ministerialnej listy czasopism A lub C,
 • plan badań naukowych ze wskazaniem czasopism indeksowanych w bazach Web of Science lub Scopus, do których w okresie zatrudnienia zostaną złożone co najmniej dwa artykuły przedstawiające ich wyniki,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu praktycznej nauki języka rosyjskiego oraz kultury obszaru Słowiańszczyzny Wschodniej.

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • udokumentowane uczestnictwo w projektach unijnych lub grantach ministerialnych,
 • doświadczenie w organizacji szkoleń.

 

 

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. cv i listu motywacyjnego z podpisaną klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy,
 2. kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 3. kwestionariusza personalnego kandydata,
 4. klauzuli informacyjnej rekrutacja do pracy,
 5. oświadczenia o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni,
 6. oświadczenia, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych,
 7. informacji o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji,
 8. oświadczenia wskazującego KUL jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (w przypadku wygrania konkursu).

 

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Humanistycznych KUL,

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin,                           

w terminie do dnia 27 września 2019 r. (do godz. 14.00).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 września 2019 r.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II nie zapewnia mieszkań.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Lublin, dnia 8 lipca 2019 r.

Autor: Agnieszka Hunicz
Ostatnia aktualizacja: 09.07.2019, godz. 07:11 - Agnieszka Hunicz