Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

z dnia 29 września 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Funduszu Stypendialnego

Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

(757/II/11)

 

     Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła, na podstawie § 26 ust. 1 pkt 4 Statutu KUL, na wniosek Rektora KUL postanawia, co następuje:

 

§ 1

Zatwierdza się Regulamin Funduszu Stypendialnego Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, który stanowi załącznik do uchwały.

 

§ 2

Traci moc uchwała Senatu KUL z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Własnego Funduszu Stypendialnego KUL (682/II/11, ze zm.).

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Senatu KUL

/-/ ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński

 

Regulamin Funduszu Stypendialnego Rektora KUL [PDF]

 

Autor: Damian Liszka
Ostatnia aktualizacja: 08.04.2016, godz. 13:59 - Damian Liszka