D z i e k a n

Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

ASYSTENTA

w Pracowni Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii

w Interdyscyplinarnym Centrum Badań Naukowych

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 j. t. z późniejszymi zmianami) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk chemicznych,
 • doświadczenie w prowadzeniu badań związanych z analizą jakościową i ilościową metabolitów komórkowych oraz toksyn,
 • praktyczna znajomość oraz wykorzystanie technik separacyjnych i spektroskopowych, w szczególności metod chromatograficznych i spektrometrii masowej, w tym LC-MS, GC-MS, MALDI-TOF,
 • doskonała znajomość metodyki oraz obsługi aparatury służącej do przygotowania próbek biologicznych różnego pochodzenia do badań analitycznych, w tym adoptowanie opublikowanej metodologii oraz opracowywanie własnych metod,
 • dobra znajomość zagadnień matematycznych w obszarach niezbędnych dla analizy
  i interpretacji wyników badań chemicznych,
 • biegłość w pracy z programami MS Office, analizy statystycznej, ChemStation,
 • samodzielność w przygotowaniu publikacji do anglojęzycznych czasopism naukowych, międzynarodowych wystąpień konferencyjnych,
 • znajomość procesu przygotowania i złożenia wniosków grantowych do zewnętrznych instytucji, np. Narodowego Centrum Nauki,
 • doświadczenie w zarządzaniu projektem badawczym w zakresie sporządzania raportów badań, koordynacji zamówień, prowadzenia dokumentacji finansowej,
 • samodzielność w prowadzeniu badań eksperymentalnych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • dodatkowym atutem będzie umiejętność pracy w zespole, doskonała organizacja oraz samodzielność w planowaniu codziennej pracy, angażowanie się w popularyzowanie nauki.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. cv i list motywacyjny z podpisaną klauzulą o ochronie danych osobowych,
 2. kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 3. kwestionariusz personalny kandydata,
 4. autoreferat uwzględniający osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej, organizacyjnej i zawodowej,
 5. wykaz publikacji,
 6. referencje,
 7. oświadczenie wskazujące KUL jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (w przypadku wygrania konkursu).

 

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku KUL, ul. Konstantynów 1 H, 20-708 Lublin,

w terminie do dnia 22 stycznia 2018 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 25 stycznia 2018 r.

Objęcie stanowiska nastąpi 1 lutego 2018 r.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II nie zapewnia mieszkań.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”

 

Lublin, dnia 5 stycznia 2018 r.

Autor: Agnieszka Hunicz
Ostatnia aktualizacja: 05.01.2018, godz. 13:08 - Agnieszka Hunicz