Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do złożenia ofert na dostawę specjalistycznej kolumny do chromatografii cieczowej

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do złożenia ofert na dostawę specjalistycznej kolumny do chromatografii cieczowej na potrzeby badań prowadzonych w Katedrze Biochemii i Chemii Środowiska

 

Zapytanie ofertowe

załącznik 1

załącznik 2

 


Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych – konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-REG/18 na Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego.

 


Konkurs na wykonawcę w projekcie badawczym (doktoranta) - OPUS

Ogłasza się konkurs na wykonawcę w projekcie badawczym (doktoranta), w ramach projektu pt. „Zjawisko wielozadaniowości medialnej: jego determinanty i wpływ na wykonanie zadania”.

 

Ogloszenie konkursowe


Ostatnia aktualizacja: 15.10.2018, godz. 05:00