Otwarty nabór partnera/partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17

Otwarty nabór partnera/partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 217), ogłasza otwarty nabór partnera/partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na projekty w programie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” dotyczące rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym (konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17)

 

Treść ogłoszenia [PDF]

 

Wzór formularza oferty, z oświadczeniem i opisem merytorycznym [DOC]


Zapytanie ofertowe na dostawę akcesoriów specjalistycznych w postaci pipet laboratoryjnych

Zapraszamy do składania ofert na dostawę akcesoriów specjalistycznych w postaci pipet laboratoryjnych dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

Zapytanie ofertowe
Formularz oferty

 

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania

 


Zapytanie ofertowe na dostawę akcesoriów specjalistycznych w postaci pipet laboratoryjnych

Zapraszamy do składania ofert na dostawę akcesoriów specjalistycznych w postaci pipet laboratoryjnych dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

 

Informacja o unieważnieniu postępowania


Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na zapewnieniu przewodnika i biletów wstępu podczas wycieczek w ramach projektu „Otwarta Integracja”

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację usługi polegającej na zapewnieniu przewodnika i biletów wstępu do zwiedzanych miejsc podczas wycieczek do Kazimierza Dolnego nad Wisłą i Muzeum Wsi Lubelskiej, na Roztocze, do Muzeum w Kozłówce oraz podczas zwiedzania Lublina dla uczestników projektu i opiekunów wycieczki ze strony Zamawiającego w okresie od października 2017 r. do stycznia 2018 r. w ramach projektu „Otwarta Integracja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji.

 

Zapytanie ofertowe [PDF]
Formularz oferty

Oświadczenie

 

Odpowiedzi na pytania oferentów

Sprostowanie treści zapytania i wydłużenie terminu

 

Termin składania ofert: 6 listopada 2017 r.

 

Informacja o otwarciu ofert

Rozstrzygnięcie_postępowania


Konkurs na wykonawcę w projekcie badawczym (Opus HS - stypendium)

Ogłasza się konkurs na wykonawcę w projekcie badawczym (Opus HS - stypendium), w ramach projektu pt. Skarga na wyrok sądu odwoławczego jako instrument przyspieszenia postępowania karnego i redukowania „kasatoryjności” postępowania odwoławczego

 

Ogłoszenie konkursowe [PDF]
Termin składania ofert: 30 października 2017 r., g. 24:00


Ogłasza się konkurs na wykonawcę w projekcie badawczym (Harmonia HS - stypendium)

Ogłasza się konkurs na wykonawcę w projekcie badawczym (Harmonia HS - stypendium), w ramach projektu pt. "Wielopoziomowa analiza sukcesu przedsiębiorczego"

 

Ogłoszenie konkursowe [PDF]
Termin składania ofert: 20 października 2017 r., g. 24:00


Ogłasza się konkurs na wykonawcę w projekcie badawczym (Harmonia HS - stypendium)

Ogłasza się konkurs na wykonawcę w projekcie badawczym (Harmonia HS - stypendium), w ramach projektu pt. "Działania prospołeczne i zasoby osobiste: Badania podłużne"

 

Ogłoszenia konkursowe [PDF]
Termin składania ofert: 20 października 2017 r., g. 24:00


Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi "Rekrutacja osób do badań oraz przygotowanie danych do obliczeń"

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonanie usługi "Rekrutacja osób do badań oraz przygotowanie danych do obliczeń"

 

Zapytanie ofertowe [PDF]

Formularz oferty

Oświadczenie

 

Unieważnienie postępowania


 

Ostatnia aktualizacja: 03.11.2013, godz. 20:16 - Andrzej Zykubek