D z i e k a n

Wydziału Nauk Społecznych

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

PROFESORA NADZWYCZAJNEGO

w Katedrze Pedagogiki Ogólnej

w Instytucie Pedagogiki

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 j. t. z późniejszymi zmianami) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  1. posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu naukowego w zakresie pedagogiki,
  2. posiadanie dorobku i kwalifikacji w zakresie pedagogiki specjalnej, profilaktyki i prewencji oraz resocjalizacji,
  3. gotowość do podjęcia pracy od pierwszego semestru roku akademickiego 2017/2018.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

  1. cv i list motywacyjny z podpisaną klauzulą o ochronie danych osobowych,
  2. kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
  3. kwestionariusz personalny kandydata,
  4. wykaz publikacji,
  5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb prowadzenia kierunku Pedagogika (w przypadku wygrania konkursu),
  6. oświadczenie wskazujące KUL jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (w przypadku wygrania konkursu).

 

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych KUL,

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin,                            

w terminie do dnia 15 września 2017 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 września 2017 r.

Objęcie stanowiska nastąpi 1 października 2017 r.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II nie zapewnia mieszkań.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”

 

Lublin, dnia 11 września 2017 r.

 

Autor: Agnieszka Hunicz
Ostatnia aktualizacja: 11.09.2017, godz. 09:25 - Agnieszka Hunicz