x_m_kalinowski_foto

 

Rektor

ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski

 

Rektor:

 • kieruje działalnością Uniwersytetu i reprezentuje go na zewnątrz, jest przełożonym pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu.
 • opracowuje i realizuje strategię rozwoju Uniwersytetu uchwaloną przez Senat.
 • z zachowaniem kompetencji Wielkiego Kanclerza i Senatu podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Uniwersytetu, w szczególności:
  • sprawuje nadzór nad działalnością naukowo-badawczą i dydaktyczną Uniwersytetu;
  • dba o jakość kształcenia;
  • decyduje o współpracy Uniwersytetu z instytucjami naukowymi;
  • zatrudnia pracowników Uniwersytetu;
  • upublicznia skład osobowy Uniwersytetu oraz spis wykładów i zajęć;
  • określa zakres obowiązków prorektorów;
  • podejmuje decyzje dotyczące mienia i gospodarki Uniwersytetu;
  • sprawuje nadzór nad administracją Uniwersytetu;
  • tworzy, przekształca i likwiduje jednostki organizacyjne Uniwersytetu;
  • powołuje i odwołuje rzeczników dyscyplinarnych;
  • dba o przestrzeganie prawa oraz zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na terenie Uniwersytetu;
  • podejmuje decyzje w sprawach, które nie należą do kompetencji innych organów Uniwersytetu.
 • może w formie pisemnej upoważniać imiennie pracowników Uniwersytetu do podejmowania określonych czynności prawnych w ustalonym zakresie.
 • informuje Wielkiego Kanclerza o bieżącej działalności Uniwersytetu.
 • określa teren Uniwersytetu w uzgodnieniu z właściwym organem samorządu terytorialnego.
 • kieruje działalnością Uniwersytetu przy pomocy prorektorów.
 • do wykonywania określonych zadań może ustanawiać pełnomocników oraz zespoły doradcze.
 • Rektorowi - z zachowaniem kompetencji Wielkiego Kanclerza - podlega korespondencja urzędowa Uniwersytetu i jego jednostek organizacyjnych z władzami kościelnymi i państwowymi.
 • Służby porządku publicznego mogą wkroczyć na teren Uniwersytetu na żądanie Rektora albo w wypadku nagłego zagrożenia życia ludzkiego, katastrofy, klęski żywiołowej lub popełnienia przestępstwa. O swoim wkroczeniu służby te powinny natychmiast zawiadomić Rektora, a na jego żądanie opuścić teren Uniwersytetu.

 

Na podstawie Statutu Uniwersytetu

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 22.11.2021, godz. 08:30 - Grzegorz Tutak