Rektor

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs

na stanowisko elektromontera

w Sekcji Konserwacji i Remontów

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby respektujące katolicki charakter Uczelni, spełniające następujące wymagania:

 

 • wykształcenie średnie lub zawodowe z tytułem czeladnika lub mistrza w zawodzie monter instalacji elektrycznych lub pokrewny,
 • minimum 5 lat doświadczenia zawodowego,
 • dobra znajomość obsługi i konserwacji instalacji elektrycznych,
 • posiadanie wymaganych na tym stanowisku uprawnień do eksploatacji i nadzoru w zakresie instalacji elektrycznych (D i E) wraz z pomiarami,
 • umiejętność pracy indywidualnej oraz pracy w zespole.

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie przy realizacji nowych instalacji elektrycznych, prefabrykacji rozdzielnic elektrycznych, wykonywaniu instalacji fotowoltaicznych.

 

Osoba zatrudniona na stanowisku elektromontera będzie odpowiedzialna w szczególności za:

 • konserwację, sprawdzanie i utrzymywanie prawidłowego działania instalacji elektrycznych w budynkach Uniwersytetu,
 • prace remontowe, usuwanie awarii instalacji elektrycznych w budynkach Uniwersytetu,
 • monitoring prawidłowej pracy urządzeń i elementów zamontowanych na instalacjach elektrycznych,
 • wymianę urządzeń i elementów zamontowanych na instalacjach elektrycznych w budynkach Uniwersytetu,
 • wykonywanie okresowych pomiarów kontrolnych instalacji elektrycznych i instalacji odgromowych wraz z opracowaniem protokołów,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.

 

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę),
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „trzynastka”,
 • możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego,
 • dofinansowanie do wypoczynku.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. cv i listu motywacyjnego z podpisaną klauzulą o ochronie danych osobowych,
 2. kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 3. kwestionariusza personalnego kandydata,
 4. klauzuli informacyjnej rekrutacji do pracy
 5. oświadczenia o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni,
 6. oświadczenia, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie cv i listu motywacyjnego
z podpisaną klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Dokumenty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych

(Gmach Główny, pok. 141; tel. 81 445 40 05)

lub przesłać na adres: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;

Dział Spraw Pracowniczych, Al. Racławickie 14; 20-950 Lublin

do dnia 5 kwietnia 2023 r. (data wpływu dokumentów do KUL).

Autor: Katarzyna Kulczycka
Ostatnia aktualizacja: 06.03.2023, godz. 11:16 - Katarzyna Kulczycka