D z i e k a n

Wydziału Nauk Społecznych

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

ASYSTENTA BADAWCZO-DYDAKTYCZNEGO

w Katedrze Psychoprofilaktyki Społecznej

w Instytucie Psychologii

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018.1668) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 1. posiadają tytuł magistra psychologii;
 2. posiadają doświadczenie w pracy naukowej - posiadają co najmniej jeden artykuł w czasopiśmie z wykazu MNiE za minimum 70  lub dwa artykuły w czasopismach z wykazu, z czego jeden na poziomie  co najmniej 40 punktów lub autorstwo / współautorstwo monografii naukowej punktów lub dwa artykuły, w tym jeden na poziomie co najmniej 70 punktów lub autorstwo monografii naukowej (w dwóch latach poprzedzających ogłoszenie konkursu);
 3. mają potwierdzone zaświadczeniem doświadczenie dydaktyczne na poziomie uniwersyteckim w prowadzeniu zajęć z zakresu psychologii;
 4. posiadają biegłą znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;
 5. posiadają biegłą znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2;
 6. posiadają doświadczenie w pracy jako certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień;
 7. posiadają doświadczenie zakresie pozyskiwania środków na badania naukowe oraz (lub) realizacji grantów i projektów naukowych (obligatoryjnie).

 

Dodatkowe atuty:

 1. posiadanie stopnia doktora w zakresie psychologii, w tym preferowany w obszarze zagadnień związanych z psychologią uzależnień.

 

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. cv i listu motywacyjnego z podpisaną klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy,
 2. kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 3. kwestionariusza personalnego kandydata,
 4. klauzuli informacyjnej rekrutacja do pracy,
 5. oświadczenia o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni,
 6. oświadczenia, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych,
 7. informacji o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji,
 8. oświadczenia wskazującego KUL jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (w przypadku wygrania konkursu).

 

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Wydziału Nauk Społecznych KUL,

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin lub drogą elektroniczną na adres: wns@kul.pl,                           

w terminie do dnia 16 czerwca 2023 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 23 czerwca 2023 r.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II nie zapewnia mieszkań.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Lublin, dnia 16 maja 2023 r.

Autor: Agnieszka Hunicz
Ostatnia aktualizacja: 16.05.2023, godz. 13:53 - Agnieszka Hunicz