Regulamin studiów i zasady studiowania w Kolegium
Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych KUL

 

I. Zasady ogólne

 1

Zasady regulaminu studiów w Kolegium MISH KUL określa Regulamin Studiów w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim uchwalony przez Senat KUL w dn. 21 stycznia 2000 r. oraz uchwały Senatu KUL w sprawie zmian w tymże Regulaminie.

2

W sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rektora nadzór nad realizacją studiów i opiekę nad studentem sprawuje Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych KUL jako jednostka dydaktyczna, obowiązki dziekana wypełnia Dyrektor Kolegium MISH, zaś kompetencje Rady Wydziału przysługują Radzie Kolegium MISH.

3

Od wszystkich decyzji Dyrektora Kolegium MISH, które dotyczą studentów i są objęte postanowieniami Regulaminu Studiów, przysługuje odwołanie do Rektora KUL. Odwołania za zgodą zainteresowanego mogą wnieść także organy samorządu studenckiego, organizacje studenckie lub koła naukowe.

 II. Organizacja studiów

4

Studia w Kolegium MISH są studiami dziennymi magisterskimi i odbywają się według indywidualnych programów przygotowanych przez studenta i opiekuna naukowego (tutora), którego słuchacz wybiera spośród profesorów lub adiunktów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, reprezentujących specjalność naukową najbliższą zainteresowaniom studenta. Wyjątkowo (za zgodą dyrektora MISH) tutorem może być pracownik KUL z tytułem magistra. Na I roku możliwe jest pozostawanie pod opieką tutora „z urzędu”, wyznaczonego przez dyrektora MISH.

5

Roczne programy studiów powinny grupować zajęcia z odpowiednich kierunków uniwersyteckich wydziałów sfederowanych w Kolegium MISH, a określonych w porozumieniach między wydziałami i Kolegium jako „minimum programowe dla studentów Kolegium MISH”, umożliwiające uzyskanie dyplomu magisterskiego na odpowiednio wybranym wydziale KUL. Co najmniej połowa kierunków sfederowanych w Kolegium MISH musi posiadać certyfikat jakości kształcenia, czyli tzw. akredytację Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej.

6

Poza realizacją jednego lub dwu „minimów” studenci Kolegium mają prawo uczęszczać na zajęcia, uzyskiwać zaliczenia i zdawać egzaminy na wszystkich wydziałach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, jeśli realizują w ten sposób swój indywidualny plan studiów, zatwierdzony przez tutora i Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora Kolegium.

7

Wymagania dotyczące warunków uzyskiwania zaliczeń i zdawania egzaminów na wydziałach i kierunkach (w ramach „minimów programowych” a także poza nimi) określają wydziały i instytuty KUL, do których uczęszczają w ramach realizowanego programu studenci Kolegium MISH.

8

Ustalenia dotyczące wymiaru zajęć dla studentów Kolegium MISH, obowiązującej ilości zaliczeń, egzaminów i prac pisemnych, określone są w rozdziałach IV i VII niniejszego Regulaminu.

9

Studenci Kolegium MISH studiują według indywidualnych programów studiów ustalonych (jako całoroczne lub semestralne) przez studenta i opiekuna naukowego (tutora) i zatwierdzanych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora Kolegium MISH. Niezależnie od pełnej indywidualizacji treści każdy program winien być zaprojektowany z zachowaniem wymagań ilościowych określanych przez zasady zaliczenia roku dotyczące ilości godzin, zaliczeń, egzaminów, prac pisemnych i praktyk. Winien także uwzględniać końcową perspektywę studiów tj. realizację jednego lub dwu „minimów kierunkowych” umożliwiających uzyskanie dyplomu na jednym z wydziałów sfederowanych w Kolegium MISH.

10

Program studiów (całoroczny lub na semestr zimowy) zaakceptowany przez opiekuna naukowego (tutora) i opatrzony jego podpisem należy składać do 31 października rozpoczętego roku akademickiego w sekretariacie MISH. Dla I roku studiów obowiązują terminy następujące: złożenie programu – do 15 listopada, ustalenie opiekuna naukowego i zaakceptowanie przez niego programu z ewentualnymi poprawkami – do 1 grudnia. Studenci starszych lat, w przypadku trudności w kontaktach z tutorem na początku roku akademickiego, mogą składać program w obowiązującym terminie bez podpisu opiekuna, ale uzupełnienie tego elementu programu powinno nastąpić nie dalej niż do końca listopada. Jeśli program zaprojektowany został jedynie na semestr zimowy, musi być uzupełniony do dnia 15 marca (czyli już po rozpoczęciu semestru letniego) osobnym programem na semestr letni. Termin 15 marca jest również ostatecznym terminem wprowadzania poprawek do całorocznego programu studiów. Zasady te obowiązują na wszystkich latach studiów w Kolegium MISH, dotyczą więc także studentów IV i V roku. Studenci lat I-III mają obowiązek zgłosić temat pracy rocznej dla MISH do końca roku kalendarzowego, w którym rozpoczynają dany rok studiów. Po zgłoszeniu tematów prac rocznych Dyrektor Kolegium powołuje komisję, która sprawdza pod względem metodologicznym i formalnym oraz zatwierdza proponowane tematy.

11

Wszelkie zmiany i poprawki w rocznym lub semestralnym programie studiów wymagają akceptacji tutora i Dyrektora Kolegium. Zmiany te winny być zgłaszane i nanoszone z odpowiednim wyprzedzeniem (w przypadku zmian w programie semestru zimowego do 30 listopada włącznie, w przypadku zmian w programie semestru letniego do 15 marca włącznie). Wszelkie zmiany w programie wynikające ze szczególnych wypadków losowych składa się na piśmie, z uzasadnieniem i podpisem tutora oraz Dyrektora Kolegium.

12

Tutorów dla poszczególnych studentów zatwierdza Rada Naukowa Kolegium MISH.

 

III. Przeniesienia, wznowienia i studia równoległe

13

Zasady studiowania w Kolegium MISH nie przewidują przeniesień z innych wydziałów KUL i uczelni krajowych. Jedyną drogą do podjęcia studiów w ramach Kolegium MISH jest postępowanie kwalifikacyjne w trybie rekrutacji na I rok. W przypadkach wyjątkowych Dyrektor Kolegium MISH wyraża zgodę na przeniesienie się studenta z uczelni zagranicznej lub przeniesienie z Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych realizowanych w innej uczelni krajowej, prowadzącej studia w systemie MISH.

14

Przeniesienie z Kolegium MISH na inne wydziały i kierunki KUL jest możliwe na ogólnych warunkach w trybie określonym przez Regulamin Studiów w KUL.

IV. Zaliczenie semestru

15

Okresem zaliczeniowym w Kolegium MISH jest semestr.

16

W celu zaliczenia semestru należy w terminie do dnia zakończenia sesji egzaminacyjnej złożyć w sekretariacie Kolegium MISH następujące dokumenty:

a. indeks z wpisami zajęć, zaliczeń i egzaminów.
b. kartę egzaminacyjną (z danymi jak wyżej).

Jeśli w realizacji studiów nastąpiły (i nie zostały zgłoszone w odpowiednich terminach) zmiany w stosunku do pierwotnego, złożonego przez studenta programu studiów, należy dołączyć do w/w dokumentów sprawozdanie w formie opisowej.

17

Przekroczenie w/w terminu uniemożliwia ubieganie się o stypendium za wyniki w nauce.

18

Każdy student Kolegium MISH w ramach indywidualnego programu studiów winien w ciągu trzech pierwszych lat corocznie uzyskać potwierdzenie zrealizowania co najmniej następujących obciążeń:

a. Odbycia 18 godzin zajęć w tygodniu na trzech kierunkach studiów w zróżnicowanym wymiarze godzin. Od III roku istnieje możliwość ograniczenia programu do dwu kierunków. Do obowiązującego wymiaru godzinowego liczą się także lektoraty języków obcych. Wszyscy studenci Kolegium MISH zobowiązani są także do zaliczania zajęć specjalnie dla nich organizowanych modułów interdyscyplinarnych.   

b. Złożenia czterech egzaminów rocznie.

c.  Wykonania ocenianej na stopień pracy pisemnej, zgłoszonej w programie rocznym studiów MISH. Może to być obszerniejsza praca roczna realizowana w ramach zaliczenia jednego z przedmiotów wchodzących w skład programu indywidualnego lub specjalna praca przedstawiana do oceny kompetentnemu tutorowi lub opiekunowi roku w Kolegium MISH.

19

Na roku IV studiów student winien uczęszczać obowiązkowo na dwa seminaria specjalizacyjne w wymiarze 4 godzin tygodniowo (w tym 2 godz. głównego seminarium magisterskiego) oraz przedstawić pracę roczną spełniającą warunki określone w p. 18c. Na roku V obowiązkowe jest zaliczenie 2 godz. tyg. głównego seminarium magisterskiego. 

V. Urlopy

20

Student MISH na mocy regulaminu studiów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego może otrzymać urlop w przypadku ważnych okoliczności życiowych lub urlop naukowy przeznaczony na odbycie innych studiów, krajowych lub zagranicznych. Urlop może być udzielony na okres krótkoterminowy, semestralny lub roczny. Udzielenie urlopu, co potwierdza się wpisem do indeksu, automatycznie przesuwa termin planowanego ukończenia studiów.

 

VI. Nagrody i wyróżnienia

21

Studenci MISH wyróżniający się wynikami w nauce mogą otrzymywać:

a. Nagrody i wyróżnienia Rektora.

b. Nagrody ufundowane przez instytucje pozauczelniane, państwowe oraz osoby prywatne zgodnie z regulaminami tych nagród.

 

VII. Ukończenie studiów, dyplom magisterski

22

By móc zdawać egzamin magisterski na jednym z wydziałów zrzeszonych w Kolegium MISH, student winien zrealizować:

a. co najmniej 2500 godzin zajęć dydaktycznych (w tym „minimum programowe” kierunku, na którym student ma uzyskać tytuł „magister”).

b.  15 egzaminów (w tym minimum 5 egzaminów poza kierunkiem podstawowym i 2 z języków obcych nowożytnych – w przypadku studiów podstawowych na kierunku neofilologicznym egzamin z praktycznej nauki języka na danej filologii spełnia warunki egzaminu z języka obcego).

c. 4 prace roczne zakwalifikowane jako prace „dla MISH” (zob. pkt. 18c).

d. 10 semestrów zajęć seminaryjnych i proseminaryjnych, w tym 4 semestry głównego seminarium magisterskiego (zob. pkt. 19).

23

W przypadku realizacji dwu „minimów programowych” w zamiarze uzyskania tytułów zawodowych „magister” na dwu kierunkach student MISH winien zrealizować:

a. co najmniej 3000 godzin zajęć dydaktycznych (w tym dwa „minima programowe” kierunków, na których student ma uzyskać tytuł „magister”).

b. 20 egzaminów (w tym minimum 5 poza kierunkami podstawowymi i dwa z języków nowożytnych).

c. cztery prace roczne zakwalifikowane jako prace „dla MISH” (zob. pkt. 18c).

d. 12  semestrów zajęć seminaryjnych i proseminaryjnych (w tym 8 semestrów dwu głównych seminariów magisterskich).

24

Po pięcioletnich studiach, zrealizowaniu wymagań określonych w punkcie 22 i 23, złożeniu pracy magisterskiej i złożeniu egzaminu magisterskiego (lub dwu prac i dwu egzaminów) student Kolegium MISH otrzymuje dyplom magistra na jednym (lub dwu) kierunkach studiów realizowanych na wydziale (wydziałach) wchodzących w skład Kolegium MISH).

Student, który realizuje dwa „minima programowe”, może po pięcioletnich studiach i uzyskaniu tytułu „magister” na jednym z wybranych kierunków wystąpić do Dyrektora Kolegium MISH o przedłużenie studiów do sześciu lat dla ukończenia drugiego kierunku.

25

Studenci MISH mogą także uzyskać dyplom zawodowy na wydziałach prowadzących studia zawodowe (po zrealizowaniu wymagań określonych przez wydziałowy program tych studiów).

26

Dyplom magisterski odpowiedniego kierunku studiów opatrzony jest adnotacją o realizacji studiów w trybie Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych.

27

Poza dyplomem magisterskim po ukończeniu wybranego lub wybranych kierunków studiów student Kolegium MISH otrzymuje odrębny dyplom ich ukończenia w systemie MISH, zawierający informacje o dyscyplinach naukowych objętych indywidualnym programem studiów, uzyskanym tytule zawodowym „magister” oraz zaopatrzony w wykaz przedmiotów i egzaminów spoza minimum kierunkowego.

28

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i zatwierdzenia przez Senat KUL.

Autor: Damian Liszka
Ostatnia aktualizacja: 15.06.2013, godz. 12:15 - Damian Liszka