Zarządzenie

Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
z dnia 22 maja 2012 r.
w sprawie ustalenia zasad finansowania publikacji naukowych oraz trybu zlecania usług wydawniczych przez jednostki organizacyjne KUL

 

(tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone

Zarządzeniem Rektora KUL z dnia 8 czerwca 2012 r.)Na podstawie § 29 ust. 3 Statutu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zarządza się, co następuje:


§ 1

Ustala się następujące zasady finansowania publikacji uniwersyteckich finansowanych lub dofinansowanych przez Uczelnię:

1) z budżetu ogólnego Uniwersytetu finansuje się: rozprawy habilitacje, prace profesorskie, informatory uczelniane, Przegląd Uniwersytecki, publikacje związane z nadaniem tytułu doctor honoris causa;
2) ze środków przeznaczonych na działalność statutową, grantów naukowych i innych środków przeznaczonych na naukę finansuje się: monografie naukowe i wydawnictwa seryjne, czasopisma naukowe, publikacje jubileuszowe i okolicznościowe, pod warunkiem, że służą realizacji danego zadania lub tematu badawczego i upowszechniają wyniki badań naukowych;
3) ze środków Wydziału lub Instytutu innych niż wymienione w pkt. 2 finansuje się: monografie naukowe i wydawnictwa seryjne, czasopisma naukowe, publikacje jubileuszowe i okolicznościowe, podręczniki i skrypty, informatory wydziałowe;
4) publikacje powstałe w toku organizacji konferencji i sympozjów finansuje się ze środków przeznaczonych na cele wydawnicze w preliminarzu konferencji, pochodzące ze środków określonych w pkt 2 i pkt 3, w szczególności środków pozyskanych od sponsorów i wpłat uczestników konferencji i sympozjów.

 

§ 2

1. Środki finansowe Uczelni przeznaczone na finansowanie publikacji uniwersyteckich, bez względu na rodzaj i źródło pochodzenia, stanowią środki publiczne i podlegają rygorom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych” oraz przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t., Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”.
2. Zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad: uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.
3. Jednostki organizacyjne KUL mogą zlecać usługi wydawnicze w Wydawnictwie KUL bez stosowania trybów postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i stosowania się do innych wymogów ustawy PZP.
4. Wydawnictwa seryjne i czasopisma naukowe mogą być wydawane tylko w Wydawnictwie KUL lub w Towarzystwie Naukowym KUL, po zawarciu odpowiedniej umowy.
5. Jednostka organizacyjna KUL, rozważająca zlecenie usługi wydawniczej w innym wydawnictwie niż Wydawnictwo KUL, jeżeli dzieło ma zostać dofinansowane ze środków finansowych Uczelni, zobowiązana jest do wstępnej weryfikacji warunków i kosztów wykonania zlecenia według postanowień § 3 i § 4.
6. W przypadku zawarcia umowy o wspólnym przedsięwzięciu wydawniczym KUL z innym wydawnictwem stosuje się jedynie obowiązek sporządzenia arkusza kalkulacji kosztów zgodnie z załącznikiem nr 1 (ODT PDF) do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

1. Przed zleceniem usługi wydawniczej w wydawnictwie innym niż Wydawnictwo KUL:

1) należy zebrać wstępne oferty w postaci arkusza kalkulacji kosztów wydania publikacji z co najmniej trzech wydawnictw naukowych lub popularno-naukowych; oferty muszą być przygotowane według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 (ODT PDF) do niniejszego zarządzenia;
2) osoba zainteresowana wydaniem publikacji dokonuje analizy otrzymanych ofert według następujących kryteriów:
cena katalogowa – 90%;
termin wydania – 10%;
a następnie sporządza notatkę służbową z wyboru według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 (ODT PDF) do niniejszego zarządzenia, który jest dołączany do umowy wydawniczej zawieranej z wybranym wydawnictwem.

2. W przypadku braku możliwości zachowania trybu określonego w ust. 1, osoba zainteresowana wydaniem publikacji, składa wniosek o zgodę na wydanie publikacji we wskazanym wydawnictwie do prorektora właściwego ds. badań naukowych, z zastrzeżeniem zapisów § 4. Wniosek musi zawierać szczegółowe uzasadnienie dla braku możliwości zastosowania trybu określonego w ust. 1. Wnioskodawca załącza do pisma arkusz kalkulacji kosztów sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 na podstawie danych uzyskanych od proponowanego wydawcy. Decyzja prorektora właściwego ds. badań naukowych jest ostateczna.

 

§ 4

1. W przypadku, gdy ze złożonych ofert wynika, iż koszt wydania publikacji przekracza 14 000 euro netto, co stanowi równowartość 56 274,40 zł netto, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, wówczas zostanie przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie z jednym z trybów zawartych ustawie PZP.
2. Sporządzona notatka służbowa, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, stanowi załącznik do wniosku o udzielenie zamówienia publicznego przygotowanego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych KUL.

 

§ 5

1. Dokumentację wszystkich procedur weryfikacyjnych przechowuje się na wydziałach.
2. Wydział we współpracy z wydawcą przygotowuje umowę wydawniczą (z wyjątkiem Wydawnictwa KUL), która przed złożeniem do podpisu przez prorektora właściwego ds. badań naukowych podlega obowiązkowemu sprawdzeniu przez Radców Prawnych. W umowie należy ustalić szczegółowe zasady finansowania i dofinansowywania publikacji ze środków finansowych Uczelni.
3. Fakturę opisaną zgodnie z przepisami wewnętrznymi Uczelni za wykonaną usługę wydawniczą składa się w zależności od źródła finansowania w Dziale Obsługi Badań i Projektów Naukowych lub Dziale Księgowości wraz z kopią umowy.
4. Opis faktury powinien określać umowę wydawniczą, na podstawie której została wystawiona faktura i zapis o zastosowaniu odpowiedniego trybu udzielenia zamówienia z ustawy PZP lub zastosowaniu zwolnienia z zastosowania ustawy PZP.

 

§ 6

W przypadku, gdy wydanie dzieła zlecane jest wydawnictwu zewnętrznemu, w umowie należy określić podział zysków ze sprzedaży jego wznowień. Podział ten powinien być proporcjonalny do udziału w finansowaniu pierwszego wydania.

 

§ 7

1. Senacka Komisja Wydawnicza kwalifikuje publikacje naukowe do druku w Wydawnictwie KUL, biorąc pod uwagę recenzje i warunki finansowania publikacji.
2. Wydawnictwo KUL przyjmuje do publikacji prace naukowe z pozytywnymi recenzjami pochodzące z jednostek organizacyjnych Uniwersytetu oraz od nauczycieli akademickich zatrudnionych na KUL, na zasadzie odpłatności według kosztorysu arkusza wydawniczego ustalonego i zatwierdzonego na dany rok kalendarzowy.
3. Wydawnictwo KUL może przyjmować do publikacji prace z pozytywnymi recenzjami od podmiotów i osób spoza Uniwersytetu, na zasadzie 100 % odpłatności, według kosztorysu arkusza wydawniczego zatwierdzonego na dany rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że działalność ta nie może naruszać harmonogramu zadań w zakresie, w jakim wynika to z ust. 2.
4. W procesie publikacji Wydawnictwo KUL zapewnia:

1) przygotowanie i opracowanie tekstu oraz druk publikacji;
2) tłumaczenie streszczenia i spisu treści publikacji;
3) wykonanie projektów okładek (na zamówienie Wydawnictwa);
4) reklamy w postaci: ogłoszeń w prasie, Internecie, radiu i telewizji, w zakresie uzgodnionym z Działem Informacji i Promocji Uniwersytetu.

 

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

/-/ ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk

Rektor KUL

 

 

Załącznik nr 1 - wzór kosztorysu ODT PDF

Załacznik nr 2 - notatka służbowa ODT PDF

Autor: Damian Liszka
Ostatnia aktualizacja: 16.06.2013, godz. 21:20 - Damian Liszka