Zarządzenie

Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

z dnia 30 kwietnia 2010 r.

w sprawie zasad przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków

na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

 

Na podstawie § 29 ust. 1 Statutu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 1. Zarządzenie określa zasady przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków, dotyczących działalności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, zwanego dalej Uniwersytetem.
 2. Przedmiotem skargi może być nienależyte wykonywanie zadań przez jednostki organizacyjne lub pracowników Uniwersytetu, a także inne nieprawidłowości w organizacji i działalności Uniwersytetu.
 3. Wniosek może dotyczyć organizacji i usprawnienia pracy Uniwersytetu oraz zapobiegania nieprawidłowościom w jego organizacji i działalności.
 4. O tym czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.

§ 2

 1. Organem uprawnionym do rozpatrywania skarg i wniosków na Uniwersytecie jest Rektor.
 2. Rektor może przekazać skargę do załatwienia prorektorowi, dziekanowi lub dyrektorowi administracyjnemu, o ile skarga nie zawiera zarzutów dotyczących ich działalności, z obowiązkiem zawiadomienia Rektora o sposobie jej załatwienia.
 3. Skargę na pracownika można przekazać do załatwienia również jego przełożonemu służbowemu, z obowiązkiem zawiadomienia Rektora o sposobie jej załatwienia.
 4. Rektor może przekazać wniosek do załatwienia prorektorowi, dziekanowi lub dyrektorowi administracyjnemu, w zakresie ich kompetencji, z obowiązkiem zawiadomienia Rektora o sposobie jego załatwienia.

§ 3

 1. Wszystkie sprawy rozpatrywane w trybie skarg i wniosków, składane w dziekanatach, sekretariacie Rektora, sekretariatach prorektorów, bądź innych jednostkach Uniwersytetu, winny być zgłaszane do rejestru skarg i wniosków, prowadzonego przez Dział Organizacyjno-Prawny.
 2. Wzór rejestru skarg i wniosków stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

 1. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. Nie przyjmuje się skarg i wniosków zgłaszanych telefonicznie.
 2. W przypadku zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, w którym zamieszcza datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy. Wzór protokołu stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 3. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
 4. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.
 5. Jeżeli rozpatrzenie skargi lub wniosku wymaga uprzedniego zbadania i wyjaśnienia sprawy, organ właściwy do rozpatrzenia skargi lub wniosku zbiera niezbędne materiały. W tym celu może zwrócić się do innych jednostek o przekazanie niezbędnych materiałów i wyjaśnień.

§ 5

 1. Skarga dotycząca określonej osoby nie może być przekazana do rozpatrzenia tej osobie ani osobie, wobec której pozostaje ona w stosunku nadrzędności służbowej.
 2. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach dozwolonych prawem.

§ 6

 1. Skargi i wnioski powinny być rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od daty wpływu.
 2. Posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby, powinni być zawiadomieni o sposobie załatwienia skargi, a gdy jej załatwienie wymaga zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień - także o stanie rozpatrzenia skargi, najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia jej wniesienia albo przekazania.
 3. W przypadku nierozpatrzenia skargi lub wniosku w terminie, o którym mowa w ust. 1 i 2, należy zawiadomić skarżącego lub wnioskodawcę o przyczynach przedłużenia postępowania wyjaśniającego.
 4. Składający skargę lub wniosek jest informowany o stanie załatwienia sprawy w drodze zawiadomienia zawierającego: oznaczenie organu rozpatrującego sprawę, sposób załatwienia sprawy. Zawiadomienie o odmownym rozpatrzeniu skargi lub wniosku powinno zawierać dodatkowo uzasadnienie faktyczne i prawne.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

/-/ ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk

Rektor KUL

 

Załącznik nr 1 - Rejestr skarg i wniosków [PDF]

Załącznik nr 2 - Protokół przyjęcia skargi lub wniosku [PDF]

Autor: Damian Liszka
Ostatnia aktualizacja: 16.06.2013, godz. 22:33 - Damian Liszka