Zarządzenie

Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

z dnia 18 czerwca 2013 r.

w sprawie określenia procedury udzielania zgody na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia przez nauczycieli akademickich

 

na podstawie art. 129 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz.572, z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą" oraz § 29 ust. 1 Statutu KUL, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 1. Nauczyciel akademicki, dla którego Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, zwany dalej Uniwersytetem, jest podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 33) Ustawy, może podjąć lub kontynuować zatrudnienie w ramach stosunku pracy dodatkowo tylko u jednego pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą.
 2. Podjęcie lub kontynuowanie przez nauczyciela akademickiego dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy u pracodawcy, o którym mowa w ust. 1 wymaga zgody Rektora.
 3. Podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia bez wymaganej zgody Rektora stanowi podstawę rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem.

§ 2

 1. Nauczyciel akademicki zamierzający podjąć lub kontynuować dodatkowe zatrudnienie u pracodawcy, o którym mowa w § 1 ust. 1 składa do Rektora wniosek o wyrażenie zgody na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia.
 2. Wniosek, zaopiniowany w trybie, o którym mowa w § 3 ust. 2, należy złożyć w Dziale Spraw Pracowniczych nie później, niż na dwa miesiące przed planowanym rozpoczęciem dodatkowego zatrudnienia lub upływem terminu obowiązywania udzielonej uprzednio zgody na dodatkowe zatrudnienie.
 3. Rektor rozpatruje wniosek nauczyciela akademickiego w terminie nie dłuższym, niż dwa miesiące od dnia jego złożenia.

§ 3

 1. Wniosek, o którym mowa w § 2 ust. 1 powinien zawierać w szczególności:
  1. informację o wpływie podjęcia przez nauczyciela akademickiego dodatkowego zatrudnienia na jakość realizowanych obowiązków w ramach stosunku pracy w Uniwersytecie;
  2. informację o tym, czy w wykonywaniu pracy w ramach dodatkowego zatrudnienia nie będą wykorzystywane urządzenia techniczne i zasoby Uniwersytetu;
  3. informację o obciążeniach dydaktycznych, naukowych oraz organizacyjnych w Uniwersytecie;
  4. informację o miejscu afiliacji wypracowanego dorobku naukowego;
  5. informację o wynikach oceny okresowej nauczyciela akademickiego;
  6. informację o ewentualnych korzyściach dla Uniwersytetu, w związku z podjęciem dodatkowego zatrudnienia przez nauczyciela akademickiego, w szczególności: realizacja wspólnych grantów i projektów naukowo-badawczych, zawarcie umowy o współpracy z instytucją prowadzącą działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą.
 2. Wniosek, o którym mowa w § 2 ust. 1 powinien być zaopiniowany przez bezpośredniego przełożonego nauczyciela akademickiego oraz kierownika jednostki - dziekana, w której jest zatrudniony nauczyciel akademicki. Bezpośredni przełożony nauczyciela akademickiego oraz kierownik jednostki - dziekan są zobowiązani do wyrażenia opinii w ciągu 14 dni od momentu otrzymania wniosku.
 3. Wzór wniosku o wyrażenie zgody na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

 

Złożenie przez nauczyciela akademickiego wniosku niespełniającego wymogów określonych w § 3 stanowi podstawę do wezwania wnioskującego do uzupełnienia wniosku, a po upływie terminu wyznaczonego na uzupełnienie wniosku do uznania, że doszło do rezygnacji z uzyskania zgody na dodatkowe zatrudnienie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia.

 

§ 5

 1. Rektor udziela zgody na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia na okres roku akademickiego. W wyjątkowych wypadkach zgoda może być udzielona na okres dłuższy.
 2. W przypadku dodatkowego zatrudnienia poza Uniwersytetem, wykraczającego poza okres, o którym mowa w ust. 1, nauczyciel akademicki jest zobowiązany do wystąpienia o zgodę na kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia na kolejny rok akademicki.

§ 6

 1. Rektor odmawia wyrażenia zgody na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 129 ust. 2 Ustawy:
  1. świadczenie usług dydaktycznych lub naukowo-badawczych u innego pracodawcy zmniejsza zdolność prawidłowego funkcjonowania Uniwersytetu;
  2. świadczenie usług dydaktycznych lub naukowo-badawczych wiąże się z wykorzystaniem urządzeń technicznych i zasobów Uniwersytetu, chyba że ich wykorzystanie związane jest z uzyskaniem korzyści dla Uniwersytetu.
 2. Rektor odmawia udzielenia zgody na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia nauczycielowi akademickiemu, który w wyniku ostatniej oceny okresowej otrzymał ocenę negatywną.
 3. Rektor cofa zgodę na dodatkowe zatrudnienie w przypadku wystąpienia w okresie obowiązywania zgody jednej z przesłanek, o której mowa w ust. 1.
 4. O fakcie zaprzestania wykonywania dodatkowego zatrudnienia nauczyciel akademicki zawiadamia Rektora. Wzór zawiadomienia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 7

 1. Nauczyciele akademiccy, kontynuujący dodatkowe zatrudnienie u pracodawcy prowadzącego działalność naukowo-badawczą lub dydaktyczną, u którego pracowali przed dniem 1 października 2011 r. mogą je wykonywać bez zgody Rektora do dnia 30 września 2014 r.
 2. W razie kontynuowania zatrudnienia po terminie, o którym mowa w ust. 1, nauczyciel akademicki zobowiązany jest do złożenia wniosku o wyrażenie zgody na kontynuowanie zatrudnienia.
 3. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 odpowiednio stosuje się § 6 ust. 4.

§ 8

 1. Nauczyciel akademicki prowadzący działalność gospodarczą, dla którego Uniwersytet jest podstawowym miejscem pracy ma obowiązek poinformować o tym Rektora, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia podjęcia działalności gospodarczej.
 2. Informację, o której mowa w ust. 1 nauczyciel akademicki składa w Dziale Spraw Pracowniczych.
 3. Wzór informacji o podjęciu prowadzenia działalności gospodarczej stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 9

 1. Nauczyciel akademicki, dla którego Uniwersytet jest podstawowym miejscem pracy ma obowiązek poinformować Rektora o podjęciu dodatkowego zatrudnienia na podstawie stosunku pracy u innego pracodawcy, którego działalność nie jest związana z prowadzeniem działalności naukowo-badawczej lub dydaktycznej, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia podjęcia dodatkowego zatrudnienia.
 2. Informację, o której mowa w ust. 1 nauczyciel akademicki składa w Dziale Spraw Pracowniczych.
 3. Wzór informacji o podjęciu dodatkowego zatrudnienia na podstawie stosunku pracy u innego pracodawcy, którego działalność nie jest związana z prowadzeniem działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
 4. O fakcie zaprzestania wykonywania dodatkowego zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1, nauczyciel akademicki zawiadamia Rektora. Wzór zawiadomienia stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

§ 10

 

Niezłożenie przez nauczyciela akademickiego do Rektora informacji, o której mowa w § 8 może stanowić podstawę do wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie przepisów prawa pracy – w przypadku nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Uniwersytecie na podstawie umowy o pracę, lub rozwiązania stosunku pracy na podstawie art. 125 Ustawy – w przypadku mianowanego nauczyciela akademickiego.

 

§ 11

 1. Podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez nauczyciela akademickiego, będącego organem jednoosobowym Uniwersytetu wymaga uzyskania zgody Senatu KUL. Zgoda jest wydawana na okres kadencji. W przypadku powołania nauczyciela akademickiego do pełnienia funkcji organu jednoosobowego kolejnej kadencji okres, którego dotyczy zgoda ulega przedłużeniu o cztery miesiące.
 2. Zgoda, o której mowa w ust. 1, jest wydawana w terminie dwóch miesięcy od dnia rozpoczęcia kadencji organu jednoosobowego.
 3. W terminie czterech miesięcy od dnia nieuzyskania zgody Senatu KUL na kontynuowanie przez nauczyciela akademickiego będącego organem jednoosobowym Uniwersytetu dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy, nauczyciel akademicki jest obowiązany zaprzestać kontynuowania dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy.
 4. Niezaprzestanie kontynuowania dodatkowego zatrudnienia w sytuacji, o której mowa w ust. 3 powoduje wygaśnięcie mandatu organu jednoosobowego Uniwersytetu.

§ 12

 1. Zgody Rektora nie wymaga podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy w:
  1. Kancelarii Sejmu;
  2. Kancelarii Senatu;
  3. Kancelarii Prezydenta RP;
  4. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów;
  5. Sądzie Najwyższym;
  6. Biurze Trybunału Konstytucyjnego;
  7. Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich;
  8. Biurze Rzecznika Praw Dziecka;
  9. Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;
  10. Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa;
  11. Krajowym Biurze Wyborczym;
  12. Regionalnych izbach obrachunkowych;
  13. Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
  14. Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu;
  15. Urzędach ministrów i przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów;
  16. Urzędach centralnych organów administracji rządowej;
  17. Rządowym Centrum Legislacji;
  18. w organach towarzystw naukowych i zawodowych;
  19. w organach wymiaru sprawiedliwości;
  20. w instytucjach kultury;
  21. we władzach Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności;
  22. w samorządowych kolegiach odwoławczych.
 2. Zgody Rektora nie wymaga podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach umów cywilnoprawnych, szczególności umowy o dzieło i umowy zlecenie.

§ 13

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 r.

 

/-/ ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński

Rektor KUL


 

Załącznik nr 1 - Wniosek o udzielenie zgody na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia

Załącznik nr 2 - Zawiadomienie o zaprzestaniu dodatkowego zatrudnienia

Załącznik nr 3 - Zawiadomienie o prowadzeniu działalności gospodarczej

Załącznik nr 4 - Zawiadomienie o dodatkowym zatrudnieniu (poza działalnością dydaktyczną i naukowo-badawczą)

Załącznik nr 5 - Zawiadomienie o zaprzestaniu zatrudnienia (poza działalnością dydaktyczną i naukowo-badawczą)

 

 

Autor: Damian Liszka
Ostatnia aktualizacja: 22.03.2019, godz. 11:18 - Małgorzata Panas