Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
ogłasza konkurs na stanowisko
ADIUNKTA
w Katedrze Literatury i Języka Niderlandzkiego
w Instytucie Filologii Angielskiej


Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Z 2012, poz. 572 j.t. z późniejszymi zmianami) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 

 • tytuł zawodowy magistra filologii niderlandzkiej lub angielskiej,
 • stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie  językoznawstwo – językoznawstwo niderlandzkie, najlepiej nadany przez polską uczelnię,
 • rodzimy użytkownik języka niderlandzkiego lub posiadacz przynajmniej poziomu B2/PPT Certyfikatu Języka Niderlandzkiego jako Obcego (tj. CNaVT/Certificaat Nederlands als Vreemde Taal),
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego oraz dobra znajomość drugiego języka obcego – niemieckiego lub francuskiego,
 • zainteresowanie i dobra znajomość gramatyki porównawczej, frazeologii lub translatologii,
 • udokumentowany dorobek w postaci co najmniej 5 publikacji z zakresu filologii niderlandzkiej w ciągu ostatnich 5 lat,
 • przynajmniej trzyletnie doświadczenie i szerokie kompetencje dydaktyczne,
 • doświadczenie w egzaminowaniu CNaVT.Wymagane dokumenty:

 

 1. podanie o zatrudnienie skierowane do Jego Magnificencji Księdza Rektora KUL,
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,
 4. odpis dyplomu tytułu zawodowego magistra filologii niderlandzkiej lub angielskiej,
 5. odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora w zakresie doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie  językoznawstwo – językoznawstwo niderlandzkie,
 6. kopia posiadanego Certyfikatu Języka Niderlandzkiego jako Obcego (tj. CNaVT/Certificaat Nederlands als Vreemde Taal),
 7. autoreferat przedstawiający osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej wraz z wykazem publikacji,
 8. oświadczenie stwierdzające, że KUL będzie podstawowym miejscem pracy kandydata w przypadku wygrania konkursu,
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb prowadzenia kierunku studiów filologia niderlandzka w przypadku wygrania konkursu.


Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Humanistycznych KUL, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, w terminie do dnia 04 listopada 2013 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 13 listopada 2013 r.
Objęcie stanowiska nastąpi w dniu 18 listopada 2013 r.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II nie zapewnia mieszkań.

Na podaniu należy dopisać: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji "(zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).


Lublin, dnia 28 października 2013 r.

Autor: Agnieszka Matraszek
Ostatnia aktualizacja: 30.10.2013, godz. 12:52 - Agnieszka Hunicz