Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
ogłasza konkurs na stanowisko
ASYSTENTA
w Katedrze Literatury i Języka Niderlandzkiego
w Instytucie Filologii Angielskiej


Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Z 2012, poz. 572 j.t. z późniejszymi zmianami) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 

 • tytuł zawodowy magistra filologii w specjalności literatura niderlandzka i/lub flamandzka,
 • rodzimy użytkownik języka niderlandzkiego lub posiadacz przynajmniej poziomu B2/PPT Certyfikatu Języka Niderlandzkiego jako Obcego (tj. CNaVT/Certificaat Nederlands als Vreemde Taal),
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego oraz dobra znajomość drugiego języka obcego – niemieckiego lub francuskiego,
 • zainteresowanie i dobra znajomość kulturoznawstwa niderlandzkiego oraz literatury niderlandzkiej/flamandzkiej, w tym jej historii i recepcji,
 • udokumentowany dorobek w postaci co najmniej 2 publikacji z zakresu filologii niderlandzkiej w ciągu ostatnich 5 lat,
 • przynajmniej dwuletnie doświadczenie i kompetencje dydaktyczne,
 • doświadczenie w egzaminowaniu CNaVT,
 • gotowość do napisania pracy doktorskiej w ww. dziedzinach w ciągu trzech lat pracy na uczelni.Wymagane dokumenty:

 

 1. podanie o zatrudnienie skierowane do Jego Magnificencji Księdza Rektora KUL,
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,
 4. odpis dyplomu tytułu zawodowego magistra filologii w specjalności literatura niderlandzka i/lub flamandzka,
 5. kopia posiadanego Certyfikatu Języka Niderlandzkiego jako Obcego (tj. CNaVT/Certificaat Nederlands als Vreemde Taal),
 6. autoreferat przedstawiający osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej wraz z wykazem publikacji,
 7. oświadczenie stwierdzające, że KUL będzie podstawowym miejscem pracy kandydata w przypadku wygrania konkursu,
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb prowadzenia kierunku studiów filologia niderlandzka w przypadku wygrania konkursu.


Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Humanistycznych KUL, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, w terminie do dnia 04 listopada 2013 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 13 listopada 2013 r.
Objęcie stanowiska nastąpi w dniu 18 listopada 2013 r.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II nie zapewnia mieszkań.

Na podaniu należy dopisać: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji" (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).


Lublin, dnia 28 października 2013 r.

Autor: Agnieszka Matraszek
Ostatnia aktualizacja: 30.10.2013, godz. 13:00 - Agnieszka Hunicz