Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
ogłasza konkurs na stanowisko
ASYSTENTA
w Katedrze Literatury i Języka Niderlandzkiego
w Instytucie Filologii Angielskiej


Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Z 2012, poz. 572 j.t. z późniejszymi zmianami) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 

 • tytuł zawodowy magistra filologii niderlandzkiej, studiów europejskich, studiów porównawczych lub podobnych dyscyplin, bądź jego zagraniczny odpowiednik,
 • rodzimy użytkownik języka niderlandzkiego,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego oraz dobra znajomość drugiego języka obcego – niemieckiego lub francuskiego,
 • członek komisji kontroli egzaminów CNaVT (Certificaat Nederlands als Vreemde Taal),
 • przynajmniej dwuletnie doświadczenie i kompetencje dydaktyczne, zwłaszcza w zakresie stylistyki języka niderlandzkiego, języka niderlandzkiego pisanego i języka niderlandzkiego biznesu,
 • doświadczenie w egzaminowaniu CNaVT.


Wymagane dokumenty:

 

 1. podanie o zatrudnienie skierowane do Jego Magnificencji Księdza Rektora KUL,
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,
 4. odpis dyplomu tytułu zawodowego magistra filologii niderlandzkiej, studiów europejskich, studiów porównawczych lub podobnych dyscyplin, bądź jego zagraniczny odpowiednik,
 5. kopia posiadanego Certyfikatu Języka Niderlandzkiego jako Obcego (tj. CNaVT/Certificaat Nederlands als Vreemde Taal),
 6. autoreferat opisujący nabyte doświadczenie zawodowe w działalności dydaktycznej i egzaminacyjnej,
 7. oświadczenie stwierdzające, że KUL będzie podstawowym miejscem pracy kandydata w przypadku wygrania konkursu.


Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Humanistycznych KUL, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, w terminie do dnia 04 listopada 2013 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 13 listopada 2013 r.
Objęcie stanowiska nastąpi w dniu 18 listopada 2013 r.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II nie zapewnia mieszkań.

Na podaniu należy dopisać: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji" (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).


Lublin, dnia 28 października 2013 r.

Autor: Agnieszka Matraszek
Ostatnia aktualizacja: 30.10.2013, godz. 13:07 - Agnieszka Hunicz