Dziekan

Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

ASYSTENTA

w Katedrze Analizy Numerycznej i Programowania
w Instytucie Matematyki i Informatyki

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012, poz. 572 j.t. z późniejszymi zmianami) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  1. posiadanie tytułu magistra lub magistra inżyniera nauk technicznych lub matematycznych w zakresie informatyki,
  2. udokumentowany dorobek naukowy,
  3. doświadczenie w pracy dydaktycznej.

 

Wymagane dokumenty:

  1. podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora KUL,
  2. życiorys,
  3. kwestionariusz osobowy,
  4. odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
  5. wykaz publikacji,
  6. oświadczenie stwierdzające, że KUL będzie podstawowym miejscem pracy
  7. w przypadku wygrania konkursu.

 

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Matematyki, Informatyki
i Architektury Krajobrazu KUL, ul. Konstantynów 1 H, 20-708 Lublin,
w terminie do dnia 20 grudnia 2013 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 stycznia 2014 r.

Objęcie stanowiska nastąpi w dniu 17 lutego 2014 r.

 

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II nie zapewnia mieszkań.

 

 

 

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)

 

 

 

Lublin, dnia 25 października 2013 r.

Autor: Agnieszka Matraszek
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2013, godz. 14:36 - Andrzej Zykubek