Dziekan Wydziału Teologii

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

ASYSTENTA

w Katedrze Teologii Biblijnej Nowego Testamentu

w Instytucie Nauk Biblijnych

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym wyższym (Dz. U. z 2012, poz. 572 j.t. z późniejszymi zmianami) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 1. posiadanie licencjata nauk biblijnych, uzyskanego na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie (Biblicum),
 2. ukończenie studiów z nauk biblijnych na poziomie, przynajmniej licencjatu,
 3. udokumentowany dorobek naukowy i organizacyjny,
 4. znajomość języków obcych,
 5. stałe zamieszkanie w Lublinie.

 

Wymagane dokumenty:

 1. zgoda biskupa diecezjalnego lub odpowiednich władz zakonnych na zatrudnienie na KUL (dotyczy osób duchownych),
 2. podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora KUL,
 3. życiorys,
 4. kwestionariusz osobowy,
 5. odpis dyplomu licencjata,
 6. wykaz publikacji,
 7. oświadczenie stwierdzające, że KUL będzie podstawowym miejscem pracy, w przypadku wygrania konkursu.

 

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Teologii KUL, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, w terminie do dnia 30 listopada 2013 r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 grudnia 2013 r.

 

Objęcie stanowiska nastąpi w dniu 15 lutego 2014 r.

 

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II nie zapewnia mieszkań.

 

 

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych

osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu

rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych,

Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)

 

 

Lublin, dnia 8 listopada 2013 r.

 

konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Teologii Biblijnej Nowego Testamentu w Instytucie Nauk Biblijnych na Wydziale Teologii

Autor: Agnieszka Matraszek
Ostatnia aktualizacja: 19.11.2013, godz. 18:47 - Andrzej Zykubek