Dziekan

Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

ASYSTENTA

w Katedrze Fizjologii i Biotechnologii Roślin

w Instytucie Biotechnologii KUL

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012, poz. 572 j.t. z późniejszymi zmianami) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • tytuł zawodowy magistra w zakresie biotechnologii i ochrony środowiska (lub biologii),
 • przynajmniej 2 letni staż w laboratorium przy prowadzeniu badań naukowych na materiale roślinnym w  hodowlach in vitro i in vivo,
 • doświadczenie w metodyce biologii molekularnej: techniki chromatograficzne, oczyszczanie białek, elektroforeza 2D, immunoblotting,
 • umiejętność oznaczenia kaloryczności materiału biologicznego,
 • mile widziane zaświadczenie/certyfikat o odbyciu szkolenia zawodowego dotyczącego obsługi i bezpiecznego stosowania gazów technicznych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • co najmniej dobra znajomość języka angielskiego.

 

Kandydaci powinni złożyć:

 1. podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora KUL,
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. odpis dyplomu magistra,
 5. autoreferat uwzględniający osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej,
 6. wykaz publikacji,
 7. oświadczenie stwierdzające, że KUL będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.

 

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku KUL, ul. Konstantynów 1 H, 20-708 Lublin, w terminie do dnia 30 listopada 2013 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 16 grudnia 2013 r.

Objęcie stanowiska nastąpi w dniu 15 lutego 2014 r.

 

               Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)

 

 

Lublin, dnia 14 listopada 2013 r.

Autor: Agnieszka Matraszek
Ostatnia aktualizacja: 22.11.2013, godz. 14:31 - Agnieszka Hunicz