Dziekan Wydziału Teologii

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

ADIUNKTA

w Katedrze Polifonii Religijnej

w Instytucie Muzykologii KUL

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012, poz. 572 j.t. z późniejszymi zmianami) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  • posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie muzykologii,
  • udokumentowany dorobek naukowy - preferencja badań w zakresie muzyki XIX i XX wieku oraz muzyki polskiej,
  • doświadczenie w pracy dydaktycznej.

 

Wymagane dokumenty

  1. zgoda biskupa diecezjalnego lub odpowiednich władz zakonnych na zatrudnienie na KUL (dotyczy osób duchownych),
  2. podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora KUL,
  3. życiorys,
  4. kwestionariusz osobowy,
  5. odpis dyplomu doktora,
  6. wykaz publikacji,
  7. oświadczenie stwierdzające, że KUL będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.

 

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Teologii KUL, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, w terminie do 7 stycznia 2014 r.

 

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II nie zapewnia mieszkań.

 

 

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.” (zgodnie w ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

 

 

Lublin, dnia 6 grudnia 2013 r.

 

Autor: Agnieszka Matraszek
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2013, godz. 08:13 - Agnieszka Hunicz