Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działania opiekuna roku

na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

(734/II/17)

 

 

Na podstawie § 26 ust. 1 pkt 4) Statutu KUL, na wniosek Prorektora ds. studenckich, postanawia się, co następuje:

 

§ 1

Zatwierdza się Regulamin działania opiekuna roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prorektorowi ds. studenckich.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu KUL

/-/ ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński

Regulamin działania opiekuna roku (pdf)

 

 

 

 

Autor: Anna Hałas
Ostatnia aktualizacja: 15.04.2014, godz. 14:45 - Anna Hałas