Dziekan

Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

ADIUNKTA

w Katedrze Sztucznej Inteligencji
w Instytucie Matematyki i Informatyki KUL

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012, poz. 572 j.t. z późniejszymi zmianami) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych lub matematycznych w zakresie informatyki,
 • udokumentowany dorobek naukowy,
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej.

 

Wymagane dokumenty:

 1. podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora KUL,
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. odpis dyplomu doktora,
 5. autoreferat uwzględniający osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej,
 6. wykaz publikacji,
 7. oświadczenie stwierdzające, że KUL będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb prowadzenia kierunku studiów informatyka w przypadku wygrania konkursu.

 

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu KUL, ul. Konstantynów 1 H, 20-708 Lublin, w terminie do dnia 30 kwietnia 2014 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 maja 2014 r.

Objęcie stanowiska nastąpi w dniu 1 października 2014 r.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II nie zapewnia mieszkań.

 

 

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)

 

 

Lublin, dnia 15 stycznia 2014 r.

Autor: Agnieszka Matraszek
Ostatnia aktualizacja: 17.01.2014, godz. 11:49 - Agnieszka Hunicz