Rektor

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko administracyjne
ds. komercjalizacji wiedzy

w

Dziale Komercjalizacji Wiedzy

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby respektujące katolicki charakter Uczelni, spełniające następujące wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • umiejętność współpracy w zespole,
 • orientacja na działania prorynkowe,
 • znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office),
 • samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • terminowość w wykonywaniu obowiązków,
 • wysoka kultura osobista.

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w realizacji przedsięwzięć we współpracy z przedsiębiorcami (po stronie przedsiębiorcy lub uczelni),
 • umiejętności handlowe, sprzedażowe, negocjacyjne,
 • znajomość zagadnień związanych z obsługą procesu komercjalizacji wiedzy, pozyskiwania funduszy i nawiązywania współpracy z podmiotami zewnętrznymi, realizacji projektów B+R,
 • znajomość procesów zachodzących na Uniwersytecie oraz obowiązujących procedur,
 • znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie szkolnictwa wyższego i finansowania nauki.

 

Zakres zadań:

 • obsługa administracyjna procesu realizacji zleceń zamawianych przez podmioty zewnętrzne oraz projektów realizowanych przez dział,
 • obsługa administracyjna związana z funkcjonowaniem działu,
 • identyfikacja rozwiązań o potencjale komercjalizacyjnym w oparciu o prowadzone na Uniwersytecie badania naukowe i prace rozwojowe,
 • poszukiwanie partnerów gospodarczych do wspólnych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych,
 • aktywna współpraca z przedsiębiorcami i uczestniczenie w procesie komercjalizacji wiedzy,
 • współpraca w pozyskiwaniu środków finansowych na projekty związane z komercjalizacją wiedzy,
 • prezentacja potencjału Wydziałów w postaci technologii, know-how i patentów i wiedzy podczas wydarzeń promocyjnych i informacyjnych,
 • prowadzenie i organizacja spotkań dotyczących komercjalizacji badań naukowych.
 • wyszukiwanie możliwych źródeł finansowania dla projektów B+R oraz rozwoju przedsiębiorczości,
 • współpraca przy opracowywaniu wniosków o dofinansowanie obejmujące projekty m.in. badawczo-wdrożeniowe.

 

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. cv i list motywacyjny z podpisaną klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy;
 2. kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe;
 3. kwestionariusz personalny kandydata;
 4. klauzula informacyjna rekrutacja do pracy;
 5. oświadczenie o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni;
 6. oświadczenie, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych
  w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym
do przeprowadzenia rekrutacji do pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Dokumenty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych

(Gmach Główny, pok. 141 do godz. 15:00; tel. 81 445 40 05)

lub przesłać na adres: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;

Dział Spraw Pracowniczych, Al. Racławickie 14; 20-950 Lublin

do dnia 19 października 2018 r.(data wpływu dokumentów do KUL)

 

Lublin, dnia 5 października 2018 r.

 

Autor: Katarzyna Kulczycka
Ostatnia aktualizacja: 05.10.2018, godz. 15:11 - Katarzyna Kulczycka