Rektor

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko administracyjne
(
monitorowanie losów zawodowych absolwentów)

w Biurze Karier KUL

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby respektujące katolicki charakter Uczelni, spełniające następujące wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane: socjologiczne, matematyczne);
 • umiejętność obsługi programu SPSS lub innego programu do obróbki danych statystycznych;
 • umiejętności analityczne;
 • wysoko rozwinięte kompetencje społeczne;
 • umiejętność pracy w zmieniających się warunkach, elastyczność;
 • otwartość na nowe doświadczenia, kreatywność;
 • dokładność i sumienność;
 • wysoka kultura osobista.

 

Zakres zadań:

 • kompleksowa obsługa programu „Badanie Losów Zawodowych Absolwentów KUL” (przeprowadzanie badania, analiza wyników, przygotowywanie raportów);
 • działania z zakresu pośrednictwa pracy i praktyk;
 • współpraca przy organizacji inicjatyw realizowanych przez Biuro Karier;
 • działania promujące usługi biura wśród studentów i pracodawców.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. cv i list motywacyjny z podpisaną klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy;
 2. kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe;
 3. kwestionariusz personalny kandydata;
 4. klauzula informacyjna rekrutacja do pracy;
 5. oświadczenie o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni;
 6. oświadczenie, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych
  w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Dokumenty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych

(Gmach Główny, pok. 141; tel. 81 445 40 05)

lub przesłać na adres: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;

Dział Spraw Pracowniczych, Al. Racławickie 14; 20-950 Lublin

do dnia 19 października 2018 r.(data wpływu dokumentów do KUL)

 

Lublin, dnia 9 października 2018 r.

 

Autor: Katarzyna Kulczycka
Ostatnia aktualizacja: 09.10.2018, godz. 08:17 - Katarzyna Kulczycka