Rektor

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko pracownik ochrony mienia

w Wewnętrznej Straży Porządkowej

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby respektujące katolicki charakter Uczelni, spełniające następujące wymagania:

 • wysoka kultura osobista;
 • wykształcenie min. średnie;
 • minimum roczny staż pracy na podobnym stanowisku;
 • niekaralność;
 • znajomość struktury organizacyjnej Uniwersytetu;
 • dobra obsługa komputera, w szczególności pakietu MS Office;
 • znajomość przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • znajomość przepisów o ochronie danych osobowych;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność skutecznej komunikacji;
 • dobra organizacja pracy własnej;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • odporność na stres;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • dokładność i sumienność;
 • dyspozycyjność;
 • spostrzegawczość;
 • odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki;
 • dobra kondycja fizyczna;
 • umiejętność szybkiego przyswajania informacji.

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej;
 • znajomość języka angielskiego.

 

Zakres zadań:

 • pełnienie służby w dniach i godzinach określonych harmonogramem pracy;
 • kontrolowanie osób przebywających na terenie obiektu, budzących swoim zachowaniem jakiekolwiek podejrzenia oraz monitorowanie wszelkich sytuacji będących zagrożeniem dla bezpieczeństwa pracowników, studentów a także w przypadku kradzieży lub dewastacji mienia Uczelni;
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP i przeciwpożarowych;
 • obserwacja i obsługa systemu monitoringu telewizji przemysłowej;
 • kontrola porządku i ruchu pojazdów poruszających się po terenie Uczelni;
 • nadzór nad przestrzeganiem zasad parkowania pojazdów na terenie parkingów Uczelni, zgodnie z wytycznymi zawartymi w przepisach wewnętrznych;
 • reagowanie w przypadkach naruszeń porządku i zabezpieczenia pomieszczeń;
 • patrolowanie terenu kompleksu;
 • podejmowanie działań niezbędnych w celu wykrywania zagrożeń lub usuwania ich skutków;
 • w porze nocnej kontrolowanie ruchu osób na terenie obiektów Uczelni;
 • reagowanie w sytuacji uruchomienia systemów wspomagających ochronę (przeciwpożarowych, kontroli dostępu, włamania i napadu oraz telewizji dozorowej) zainstalowanych na poszczególnych budynkach;
 • dbanie o powierzone mienie i sprzęt;
 • utrzymywanie czystości na stanowisku pracy.

 

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. cv i list motywacyjny z podpisaną klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy;
 2. kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe;
 3. kwestionariusz personalny kandydata;
 4. klauzula informacyjna rekrutacja do pracy;
 5. oświadczenie o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni;
 6. zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie o niekaralności;
 7. oświadczenie, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Dokumenty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych

(Gmach Główny, pok. 141; tel. 81 445 40 05)

lub przesłać na adres: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;

Dział Spraw Pracowniczych, Al. Racławickie 14; 20-950 Lublin

do dnia 18 października 2018 r. (data wpływu dokumentów do KUL)

 

Lublin, dnia 11 października 2018 r.

Autor: Katarzyna Kulczycka
Ostatnia aktualizacja: 11.10.2018, godz. 14:06 - Katarzyna Kulczycka