Rektor

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

administracyjne w Muzeum KUL

(umowa na czas określony w celu zastąpienia nieobecnego pracownika)

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby respektujące katolicki charakter Uczelni, spełniające następujące wymagania:

 • wykształcenie wyższe humanistyczne (preferowane: historia sztuki, historia, kulturoznawstwo, muzealnictwo, zarządzanie kulturą, ochrona dziedzictwa kulturowego);
 • co najmniej roczny staż pracy w muzeum;
 • dobra znajomość języka obcego (preferowany j. angielski);
 • umiejętność swobodnego redagowania tekstów;
 • doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych na działalność kulturalną i edukacyjną;
 • umiejętność pisania projektów i zainteresowanie nowymi technologiami w muzealnictwie;
 • praktyczna umiejętność obsługi programów biurowych (pakiet MS Office);
 • dobra organizacja pracy również pod presją czasu, samodzielność, komunikatywność, elastyczność i umiejętność pracy w zespole.

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość drugiego języka w stopniu komunikatywnym.

 

Zakres obowiązków:

 • oprowadzanie zwiedzających i obsługa rezerwacji grup, również w języku obcym;
 • przygotowywanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych i warsztatów muzealnych oraz działalność popularyzatorska;
 • nadzór nad salami wystawowymi, sprzętem ekspozycyjnym i oświetleniowym, podpisami i oznakowaniem objaśnień do eksponatów, sferą informacyjno-promocyjną;
 • prowadzenie inwentaryzacji muzealiów zgodnie z harmonogramem;
 • wykonywanie prac wynikających z programu digitalizacji zbiorów;
 • udział w organizacji wystaw;
 • udzielanie konsultacji studentom, pracownikom naukowym i pracownikom innych muzeów;
 • udzielanie odpowiedzi na kwerendy naukowe;
 • udział w pracach magazynowo-porządkowych (m.in. przeglądy muzealiów);
 • koordynacja i nadzór nad informacją turystyczną dla zwiedzających;
 • gromadzenie informacji statystycznych dotyczących publiczności muzealnej;
 • prowadzenie i redagowanie strony internetowej Muzeum;
 • nadzorowanie korzystania z systemu identyfikacji wizualnej i audiowizualnej Muzeum;
 • koordynacja działalności wydawniczej Muzeum;
 • obsługa bazy S4A;
 • wdrażanie strategii promocji Muzeum w porozumieniu z Działem Komunikacji;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego w zakresie wynikającym z zajmowanego stanowiska nieobjętych niniejszym zakresem.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. cv i list motywacyjny z podpisaną klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy;
 2. kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe;
 3. kwestionariusz personalny kandydata;
 4. klauzula informacyjna rekrutacja do pracy;
 5. oświadczenie o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni;
 6. oświadczenie, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Dokumenty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych

(Gmach Główny, pok. 141; tel. 81 445 40 05)

lub przesłać na adres:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;

Dział Spraw Pracowniczych, Al. Racławickie 14; 20-950 Lublin

do dnia 7 grudnia 2018 r. (data wpływu dokumentów do KUL).

 

Lublin, dnia 27 listopada 2018 r.

Autor: Katarzyna Kulczycka
Ostatnia aktualizacja: 27.11.2018, godz. 15:12 - Katarzyna Kulczycka