Rektor

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

portier-konserwator

w Dziekanacie Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie

w Stalowej Woli

(zatrudnienie w wymiarze ¾ etatu – 2 osoby)

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby respektujące katolicki charakter Uczelni, spełniające następujące wymagania:

 

 • wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe,
 • umiejętność wykonywania drobnych robót budowlanych, ślusarskich, hydraulicznych,
 • znajomość zasad funkcjonowania systemu monitoringu budynku,
 • rzetelność i dokładność w wykonywaniu obowiązków,
 • umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres,
 • skrupulatność, odpowiedzialność, dyspozycyjność,
 • umiejętność obsługi klienta i dobra komunikacja.

 

Dodatkowym atutem będzie:

 

 • dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych (programy Word, Excel),
 • posiadanie uprawnień SEP elektrycznych – eksploatacyjnych lub SEP gazowych – eksploatacyjnych.

 

Opis stanowiska pracy:

 

 • wykonywanie bieżących napraw
 • zmianowy system pracy,
 • pełnienie dyżurów w obiekcie,
 • prace porządkowe na zewnątrz budynku
 • wydawanie kluczy do pomieszczeń w obiekcie,
 • kontrola ruchu osobowego i samochodowego na terenie obiektu,
 • obserwacja monitoringu i przeciwdziałanie negatywnym działaniom na terenie obiektu,
 • reagowanie w sytuacjach nagłych i awaryjnych,
 • dyspozycyjność w sytuacjach awaryjnych

 

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 • cv i list motywacyjny z podpisaną klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy;
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe;
 • kwestionariusz personalny kandydata;
 • oświadczenie o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni;
 • oświadczenie, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie ul. Kwiatkowskiego 3a, Stalowa Wola, tel. 81 454 55 03

lub przesłać na adres:

Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Stalowej Woli

do dnia 15 grudnia 2018 r. (data wpływu dokumentów do KUL).

Autor: Katarzyna Witek
Ostatnia aktualizacja: 04.12.2018, godz. 09:42 - Katarzyna Witek