Rektor

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

Specjalista ds. logistyki i monitoringu

w projekcie „Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji
studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II”

dofinansowanego z Funduszy Europejskich
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

w wymiarze ½ etatu – 4 osoby

(zatrudnienie przewidywane do dnia 28 lutego 2022 r.)

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby respektujące katolicki charakter Uczelni, spełniające następujące wymagania:

 • wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite magisterskie w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,
 • co najmniej rok doświadczenia w realizacji projektów UE,
 • biegła obsługa komputera w zakresie pakietów biurowych, w szczególności MS Word i MS Excel,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy,
 • dokładność i sumienność,
 • opanowanie, umiejętność pracy pod presją czasu,
 • terminowość w wykonywaniu obowiązków,
 • wysoka kultura osobista.

 

Osoba na stanowisku Specjalisty ds. logistyki i monitoringu będzie odpowiedzialna w szczególności za:

 • udział w rekrutacji i selekcji uczestników projektu,
 • prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych,
 • prowadzenie i archiwizację dokumentacji projektowej,
 • obsługę logistyczną szkoleń i warsztatów, w tym przygotowywanie harmonogramów (układanie planów zajęć, weryfikację i nanoszenie zmian), rezerwację i przygotowanie sal na zajęcia,
 • informowanie uczestników projektu o terminach i miejscu realizacji zajęć,
 • monitorowanie frekwencji uczestników projektu,
 • przygotowywanie, we współpracy z Kierownikiem projektu i Koordynatorami zadań dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia zamówienia publicznego,
 • przygotowywanie rozeznań cenowych w sprawie zakupu towarów/usług w projekcie,
 • przygotowywanie dokumentów sprawozdawczych zgodnie z wymaganiami POWER, niezbędnych informacji i wyjaśnień dotyczących uczestników projektu, realizacji wskaźników, kontroli, wyników kontroli itp.
 • opracowanie planu i narzędzi do prowadzenia monitoringu rzeczowego,
 • zbieranie niezbędnych dokumentów od wykładowców/trenerów i innych osób biorących udział w projekcie.

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość struktury organizacyjnej KUL

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. cv i listu motywacyjnego z podpisaną klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy,
 2. kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 3. kwestionariusza personalnego kandydata,
 4. oświadczenia o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni,
 5. oświadczenia, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych
  w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych.

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Dokumenty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych

(Gmach Główny, pok. 141; tel. 81 445 40 05)

lub przesłać na adres: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;

Dział Spraw Pracowniczych, Al. Racławickie 14; 20-950 Lublin

w terminie do 12 grudnia 2018 r. (data wpływu dokumentów do KUL).

Autor: Katarzyna Witek
Ostatnia aktualizacja: 05.12.2018, godz. 12:09 - Katarzyna Witek